1. kai egenhqh meta tauta kai tw abessalwm uiw dauid adelfh kalh tw eidei sfodra kai onoma auth qhmar kai hgaphsen authn amnwn uioV dauid

2. kai eqlibeto amnwn wste arrwstein dia qhmar thn adelfhn autou oti parqenoV hn auth kai uperogkon en ofqalmoiV amnwn tou poihsai ti auth

3. kai hn tw amnwn etairoV kai onoma autw iwnadab uioV samaa tou adelfou dauid kai iwnadab anhr sofoV sfodra

4. kai eipen autw ti soi oti su outwV asqenhV uie tou basilewV to prwi prwi ouk apaggeleiV moi kai eipen autw amnwn qhmar thn adelfhn abessalwm tou adelfou mou egw agapw

5. kai eipen autw iwnadab koimhqhti epi thV koithV sou kai malakisqhti kai eiseleusetai o pathr sou tou idein se kai ereiV proV auton elqetw dh qhmar h adelfh mou kai ywmisatw me kai poihsatw kat' ofqalmouV mou brwma opwV idw kai fagw ek twn ceirwn authV

6. kai ekoimhqh amnwn kai hrrwsthsen kai eishlqen o basileuV idein auton kai eipen amnwn proV ton basilea elqetw dh qhmar h adelfh mou proV me kai kollurisatw en ofqalmoiV mou duo kolluridaV kai fagomai ek thV ceiroV authV

7. kai apesteilen dauid proV qhmar eiV ton oikon legwn poreuqhti dh eiV ton oikon amnwn tou adelfou sou kai poihson autw brwma

8. kai eporeuqh qhmar eiV ton oikon amnwn adelfou authV kai autoV koimwmenoV kai elaben to staiV kai efurasen kai ekollurisen kat' ofqalmouV autou kai hyhsen taV kolluridaV

9. kai elaben to thganon kai katekenwsen enwpion autou kai ouk hqelhsen fagein kai eipen amnwn exagagete panta andra epanwqen mou kai exhgagon panta andra apo epanwqen autou

10. kai eipen amnwn proV qhmar eisenegke to brwma eiV to tamieion kai fagomai ek thV ceiroV sou kai elaben qhmar taV kolluridaV aV epoihsen kai eishnegken tw amnwn adelfw authV eiV ton koitwna

11. kai proshgagen autw tou fagein kai epelabeto authV kai eipen auth deuro koimhqhti met' emou adelfh mou

12. kai eipen autw mh adelfe mou mh tapeinwshV me dioti ou poihqhsetai outwV en israhl mh poihshV thn afrosunhn tauthn

13. kai egw pou apoisw to oneidoV mou kai su esh wV eiV twn afronwn en israhl kai nun lalhson dh proV ton basilea oti ou mh kwlush me apo sou

14. kai ouk hqelhsen amnwn tou akousai thV fwnhV authV kai ekrataiwsen uper authn kai etapeinwsen authn kai ekoimhqh met' authV

15. kai emishsen authn amnwn misoV mega sfodra oti mega to misoV o emishsen authn uper thn agaphn hn hgaphsen authn kai eipen auth amnwn anasthqi kai poreuou

16. kai eipen autw qhmar mh adelfe oti megalh h kakia h escath uper thn prwthn hn epoihsaV met' emou tou exaposteilai me kai ouk hqelhsen amnwn akousai thV fwnhV authV

17. kai ekalesen to paidarion autou ton proesthkota tou oikou autou kai eipen autw exaposteilate dh tauthn ap' emou exw kai apokleison thn quran opisw authV

18. kai ep' authV hn citwn karpwtoV oti outwV enediduskonto ai qugatereV tou basilewV ai parqenoi touV ependutaV autwn kai exhgagen authn o leitourgoV autou exw kai apekleisen thn quran opisw authV

19. kai elaben qhmar spodon kai epeqhken epi thn kefalhn authV kai ton citwna ton karpwton ton ep' authV dierrhxen kai epeqhken taV ceiraV authV epi thn kefalhn authV kai eporeuqh poreuomenh kai krazousa

20. kai eipen proV authn abessalwm o adelfoV authV mh amnwn o adelfoV sou egeneto meta sou kai nun adelfh mou kwfeuson oti adelfoV sou estin mh qhV thn kardian sou tou lalhsai eiV to rhma touto kai ekaqisen qhmar chreuousa en oikw abessalwm tou adelfou authV

21. kai hkousen o basileuV dauid pantaV touV logouV toutouV kai equmwqh sfodra kai ouk eluphsen to pneuma amnwn tou uiou autou oti hgapa auton oti prwtotokoV autou hn

22. kai ouk elalhsen abessalwm meta amnwn apo ponhrou ewV agaqou oti emisei abessalwm ton amnwn epi logou ou etapeinwsen qhmar thn adelfhn autou

23. kai egeneto eiV diethrida hmerwn kai hsan keironteV tw abessalwm en belaswr th ecomena efraim kai ekalesen abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV

24. kai hlqen abessalwm proV ton basilea kai eipen idou dh keirousin tw doulw sou poreuqhtw dh o basileuV kai oi paideV autou meta tou doulou sou

25. kai eipen o basileuV proV abessalwm mh dh uie mou mh poreuqwmen panteV hmeiV kai ou mh katabarunqwmen epi se kai ebiasato auton kai ouk hqelhsen tou poreuqhnai kai euloghsen auton

26. kai eipen abessalwm kai ei mh poreuqhtw dh meq' hmwn amnwn o adelfoV mou kai eipen autw o basileuV ina ti poreuqh meta sou

27. kai ebiasato auton abessalwm kai apesteilen met' autou ton amnwn kai pantaV touV uiouV tou basilewV kai epoihsen abessalwm poton kata ton poton tou basilewV

28. kai eneteilato abessalwm toiV paidarioiV autou legwn idete wV an agaqunqh h kardia amnwn en tw oinw kai eipw proV umaV pataxate ton amnwn kai qanatwsate auton mh fobhqhte oti ouci egw eimi entellomai umin andrizesqe kai ginesqe eiV uiouV dunamewV

29. kai epoihsan ta paidaria abessalwm tw amnwn kaqa eneteilato autoiV abessalwm kai anesthsan panteV oi uioi tou basilewV kai epekaqisan anhr epi thn hmionon autou kai efugan

30. kai egeneto autwn ontwn en th odw kai h akoh hlqen proV dauid legwn epataxen abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV

31. kai anesth o basileuV kai dierrhxen ta imatia autou kai ekoimhqh epi thn ghn kai panteV oi paideV autou oi periestwteV autw dierrhxan ta imatia autwn

32. kai apekriqh iwnadab uioV samaa adelfou dauid kai eipen mh eipatw o kurioV mou o basileuV oti panta ta paidaria touV uiouV tou basilewV eqanatwsen oti amnwn monwtatoV apeqanen oti epi stomatoV abessalwm hn keimenoV apo thV hmeraV hV etapeinwsen qhmar thn adelfhn autou

33. kai nun mh qesqw o kurioV mou o basileuV epi thn kardian autou rhma legwn panteV oi uioi tou basilewV apeqanan oti all' h amnwn monwtatoV apeqanen

34. kai apedra abessalwm kai hren to paidarion o skopoV touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou laoV poluV poreuomenoV en th odw opisqen autou ek pleuraV tou orouV en th katabasei kai paregeneto o skopoV kai aphggeilen tw basilei kai eipen andraV ewraka ek thV odou thV wrwnhn ek merouV tou orouV

35. kai eipen iwnadab proV ton basilea idou oi uioi tou basilewV pareisin kata ton logon tou doulou sou outwV egeneto

36. kai egeneto hnika sunetelesen lalwn kai idou oi uioi tou basilewV hlqan kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan kai ge o basileuV kai panteV oi paideV autou eklausan klauqmon megan sfodra

37. kai abessalwm efugen kai eporeuqh proV qolmai uion emioud basilea gedsour eiV ghn macad kai epenqhsen o basileuV dauid epi ton uion autou pasaV taV hmeraV

38. kai abessalwm apedra kai eporeuqh eiV gedsour kai hn ekei eth tria

39. kai ekopasen to pneuma tou basilewV tou exelqein opisw abessalwm oti pareklhqh epi amnwn oti apeqanen

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina