1. eipen de auth nwemin h penqera authV qugater ou mh zhthsw soi anapausin ina eu genhtai soi

2. kai nun ouci booV gnwrimoV hmwn ou hV meta twn korasiwn autou idou autoV likma ton alwna twn kriqwn tauth th nukti

3. su de loush kai aleiyh kai periqhseiV ton imatismon sou epi seauth kai anabhsh epi ton alw mh gnwrisqhV tw andri ewV ou suntelesai auton piein kai fagein

4. kai estai en tw koimhqhnai auton kai gnwsh ton topon opou koimatai ekei kai eleush kai apokaluyeiV ta proV podwn autou kai koimhqhsh kai autoV apaggelei soi a poihseiV

5. eipen de rouq proV authn panta osa ean eiphV poihsw

6. kai katebh eiV ton alw kai epoihsen kata panta osa eneteilato auth h penqera authV

7. kai efagen booV kai hgaqunqh h kardia autou kai hlqen koimhqhnai en meridi thV stoibhV h de hlqen krufh kai apekaluyen ta proV podwn autou

8. egeneto de en tw mesonuktiw kai exesth o anhr kai etaracqh kai idou gunh koimatai proV podwn autou

9. eipen de tiV ei su h de eipen egw eimi rouq h doulh sou kai peribaleiV to pterugion sou epi thn doulhn sou oti agcisteuV ei su

10. kai eipen booV euloghmenh su tw kuriw qew qugater oti hgaqunaV to eleoV sou to escaton uper to prwton to mh poreuqhnai se opisw neaniwn eitoi ptwcoV eitoi plousioV

11. kai nun qugater mh fobou panta osa ean eiphV poihsw soi oiden gar pasa fulh laou mou oti gunh dunamewV ei su

12. kai oti alhqwV agcisteuV egw eimi kai ge estin agcisteuV eggiwn uper eme

13. aulisqhti thn nukta kai estai to prwi ean agcisteush se agaqon agcisteuetw ean de mh boulhtai agcisteusai se agcisteusw se egw zh kurioV koimhqhti ewV prwi

14. kai ekoimhqh proV podwn autou ewV prwi h de anesth pro tou epignwnai andra ton plhsion autou kai eipen booV mh gnwsqhtw oti hlqen gunh eiV ton alwna

15. kai eipen auth fere to perizwma to epanw sou kai ekrathsen auto kai emetrhsen ex kriqwn kai epeqhken ep' authn kai eishlqen eiV thn polin

16. kai rouq eishlqen proV thn penqeran authV h de eipen tiV ei qugater kai eipen auth panta osa epoihsen auth o anhr

17. kai eipen auth ta ex twn kriqwn tauta edwken moi oti eipen proV me mh eiselqhV kenh proV thn penqeran sou

18. h de eipen kaqou qugater ewV tou epignwnai se pwV ou peseitai rhma ou gar mh hsucash o anhr ewV an telesh to rhma shmeron

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina