1. kai th nwemin anhr gnwrimoV tw andri authV o de anhr dunatoV iscui ek thV suggeneiaV abimelec kai onoma autw booV

2. kai eipen rouq h mwabitiV proV nwemin poreuqw dh eiV agron kai sunaxw en toiV stacusin katopisqen ou ean eurw carin en ofqalmoiV autou eipen de auth poreuou qugater

3. kai eporeuqh kai sunelexen en tw agrw katopisqen twn qerizontwn kai periepesen periptwmati th meridi tou agrou booV tou ek suggeneiaV abimelec

4. kai idou booV hlqen ek baiqleem kai eipen toiV qerizousin kurioV meq' umwn kai eipon autw euloghsai se kurioV

5. kai eipen booV tw paidariw autou tw efestwti epi touV qerizontaV tinoV h neaniV auth

6. kai apekriqh to paidarion to efestoV epi touV qerizontaV kai eipen h paiV h mwabitiV estin h apostrafeisa meta nwemin ex agrou mwab

7. kai eipen sullexw dh kai sunaxw en toiV dragmasin opisqen twn qerizontwn kai hlqen kai esth apo prwiqen kai ewV esperaV ou katepausen en tw agrw mikron

8. kai eipen booV proV rouq ouk hkousaV qugater mh poreuqhV en agrw sullexai eterw kai su ou poreush enteuqen wde kollhqhti meta twn korasiwn mou

9. oi ofqalmoi sou eiV ton agron ou ean qerizwsin kai poreush katopisqen autwn idou eneteilamhn toiV paidarioiV tou mh ayasqai sou kai o ti diyhseiV kai poreuqhsh eiV ta skeuh kai piesai oqen an udreuwntai ta paidaria

10. kai epesen epi proswpon authV kai prosekunhsen epi thn ghn kai eipen proV auton ti oti euron carin en ofqalmoiV sou tou epignwnai me kai egw eimi xenh

11. kai apekriqh booV kai eipen auth apaggelia aphggelh moi osa pepoihkaV meta thV penqeraV sou meta to apoqanein ton andra sou kai pwV katelipeV ton patera sou kai thn mhtera sou kai thn ghn genesewV sou kai eporeuqhV proV laon on ouk hdeiV ecqeV kai trithV

12. apoteisai kurioV thn ergasian sou kai genoito o misqoV sou plhrhV para kuriou qeou israhl proV on hlqeV pepoiqenai upo taV pterugaV autou

13. h de eipen euroimi carin en ofqalmoiV sou kurie oti parekalesaV me kai oti elalhsaV epi kardian thV doulhV sou kai idou egw esomai wV mia twn paidiskwn sou

14. kai eipen auth booV hdh wra tou fagein proselqe wde kai fagesai twn artwn kai bayeiV ton ywmon sou en tw oxei kai ekaqisen rouq ek plagiwn twn qerizontwn kai ebounisen auth booV alfiton kai efagen kai eneplhsqh kai katelipen

15. kai anesth tou sullegein kai eneteilato booV toiV paidarioiV autou legwn kai ge ana meson twn dragmatwn sullegetw kai mh kataiscunhte authn

16. kai bastazonteV bastaxate auth kai ge paraballonteV parabaleite auth ek twn bebounismenwn kai afete kai sullexei kai ouk epitimhsete auth

17. kai sunelexen en tw agrw ewV esperaV kai errabdisen a sunelexen kai egenhqh wV oifi kriqwn

18. kai hren kai eishlqen eiV thn polin kai eiden h penqera authV a sunelexen kai exenegkasa rouq edwken auth a katelipen ex wn eneplhsqh

19. kai eipen auth h penqera authV pou sunelexaV shmeron kai pou epoihsaV eih o epignouV se euloghmenoV kai aphggeilen rouq th penqera authV pou epoihsen kai eipen to onoma tou androV meq' ou epoihsa shmeron booV

20. kai eipen nwemin th numfh authV euloghtoV estin tw kuriw oti ouk egkatelipen to eleoV autou meta twn zwntwn kai meta twn teqnhkotwn kai eipen auth nwemin eggizei hmin o anhr ek twn agcisteuontwn hmaV estin

21. kai eipen rouq proV thn penqeran authV kai ge oti eipen proV me meta twn paidariwn mou proskollhqhti ewV an teleswsin olon ton amhton oV uparcei moi

22. kai eipen nwemin proV rouq thn numfhn authV agaqon qugater oti eporeuqhV meta twn korasiwn autou kai ouk apanthsontai soi en agrw eterw

23. kai prosekollhqh rouq toiV korasioiV booV sullegein ewV ou sunetelesen ton qerismon twn kriqwn kai twn purwn kai ekaqisen meta thV penqeraV authV

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina