1. kai booV anebh epi thn pulhn kai ekaqisen ekei kai idou o agcisteuthV pareporeueto on eipen booV kai eipen proV auton booV ekklinaV kaqison wde krufie kai exeklinen kai ekaqisen

2. kai elaben booV deka andraV apo twn presbuterwn thV polewV kai eipen kaqisate wde kai ekaqisan

3. kai eipen booV tw agcistei thn merida tou agrou h estin tou adelfou hmwn tou abimelec h dedotai nwemin th epistrefoush ex agrou mwab

4. kagw eipa apokaluyw to ouV sou legwn kthsai enantion twn kaqhmenwn kai enantion twn presbuterwn tou laou mou ei agcisteueiV agcisteue ei de mh agcisteueiV anaggeilon moi kai gnwsomai oti ouk estin parex sou tou agcisteusai kagw eimi meta se o de eipen egw eimi agcisteusw

5. kai eipen booV en hmera tou kthsasqai se ton agron ek ceiroV nwemin kai para rouq thV mwabitidoV gunaikoV tou teqnhkotoV kai authn kthsasqai se dei wste anasthsai to onoma tou teqnhkotoV epi thV klhronomiaV autou

6. kai eipen o agcisteuV ou dunhsomai agcisteusai emautw mhpote diafqeirw thn klhronomian mou agcisteuson seautw thn agcisteian mou oti ou dunhsomai agcisteusai

7. kai touto to dikaiwma emprosqen en tw israhl epi thn agcisteian kai epi to antallagma tou sthsai pan logon kai upelueto o anhr to upodhma autou kai edidou tw plhsion autou tw agcisteuonti thn agcisteian autou kai touto hn marturion en israhl

8. kai eipen o agcisteuV tw booV kthsai seautw thn agcisteian mou kai upelusato to upodhma autou kai edwken autw

9. kai eipen booV toiV presbuteroiV kai panti tw law martureV umeiV shmeron oti kekthmai panta ta tou abimelec kai panta osa uparcei tw celaiwn kai tw maalwn ek ceiroV nwemin

10. kai ge rouq thn mwabitin thn gunaika maalwn kekthmai emautw eiV gunaika tou anasthsai to onoma tou teqnhkotoV epi thV klhronomiaV autou kai ouk exoleqreuqhsetai to onoma tou teqnhkotoV ek twn adelfwn autou kai ek thV fulhV laou autou martureV umeiV shmeron

11. kai eiposan paV o laoV oi en th pulh martureV kai oi presbuteroi eiposan dwh kurioV thn gunaika sou thn eisporeuomenhn eiV ton oikon sou wV rachl kai wV leian ai wkodomhsan amfoterai ton oikon israhl kai epoihsan dunamin en efraqa kai estai onoma en baiqleem

12. kai genoito o oikoV sou wV o oikoV fareV on eteken qamar tw iouda ek tou spermatoV ou dwsei kurioV soi ek thV paidiskhV tauthV

13. kai elaben booV thn rouq kai egenhqh autw eiV gunaika kai eishlqen proV authn kai edwken auth kurioV kuhsin kai eteken uion

14. kai eipan ai gunaikeV proV nwemin euloghtoV kurioV oV ou kateluse soi shmeron ton agcistea kai kalesai to onoma sou en israhl

15. kai estai soi eiV epistrefonta yuchn kai tou diaqreyai thn polian sou oti h numfh sou h agaphsasa se eteken auton h estin agaqh soi uper epta uiouV

16. kai elaben nwemin to paidion kai eqhken eiV ton kolpon authV kai egenhqh autw eiV tiqhnon

17. kai ekalesan autou ai geitoneV onoma legousai etecqh uioV th nwemin kai ekalesan to onoma autou wbhd outoV pathr iessai patroV dauid

18. kai autai ai geneseiV fareV fareV egennhsen ton esrwn

19. esrwn de egennhsen ton arran kai arran egennhsen ton aminadab

20. kai aminadab egennhsen ton naasswn kai naasswn egennhsen ton salman

21. kai salman egennhsen ton booV kai booV egennhsen ton wbhd

22. kai wbhd egennhsen ton iessai kai iessai egennhsen ton dauid .

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina