1. to gar afqarton sou pneuma estin en pasin

2. dio touV parapiptontaV kat' oligon elegceiV kai en oiV amartanousin upomimnhskwn nouqeteiV ina apallagenteV thV kakiaV pisteuswsin epi se kurie

3. kai gar touV palai oikhtoraV thV agiaV sou ghV

4. mishsaV epi tw ecqista prassein erga farmakeiwn kai teletaV anosiouV

5. teknwn te fonaV anelehmonaV kai splagcnofagon anqrwpinwn sarkwn qoinan kai aimatoV ek mesou mustaV qiasou

6. kai auqentaV goneiV yucwn abohqhtwn eboulhqhV apolesai dia ceirwn paterwn hmwn

7. ina axian apoikian dexhtai qeou paidwn h para soi paswn timiwtath gh

8. alla kai toutwn wV anqrwpwn efeisw apesteilaV te prodromouV tou stratopedou sou sfhkaV ina autouV kata bracu exoleqreuswsin

9. ouk adunatwn en parataxei asebeiV dikaioiV upoceiriouV dounai h qhrioiV deinoiV h logw apotomw uf' en ektriyai

10. krinwn de kata bracu edidouV topon metanoiaV ouk agnown oti ponhra h genesiV autwn kai emfutoV h kakia autwn kai oti ou mh allagh o logismoV autwn eiV ton aiwna

11. sperma gar hn kathramenon ap' archV oude eulaboumenoV tina ef' oiV hmartanon adeian edidouV

12. tiV gar erei ti epoihsaV h tiV antisthsetai tw krimati sou tiV de egkalesei soi kata eqnwn apolwlotwn a su epoihsaV h tiV eiV katastasin soi eleusetai ekdikoV kata adikwn anqrwpwn

13. oute gar qeoV estin plhn sou w melei peri pantwn ina deixhV oti ouk adikwV ekrinaV

14. oute basileuV h turannoV antofqalmhsai dunhsetai soi peri wn ekolasaV

15. dikaioV de wn dikaiwV ta panta diepeiV auton ton mh ofeilonta kolasqhnai katadikasai allotrion hgoumenoV thV shV dunamewV

16. h gar iscuV sou dikaiosunhV arch kai to pantwn se despozein pantwn feidesqai se poiei

17. iscun gar endeiknusai apistoumenoV epi dunamewV teleiothti kai en toiV eidosi to qrasoV exelegceiV

18. su de despozwn iscuoV en epieikeia krineiV kai meta pollhV feidouV dioikeiV hmaV parestin gar soi otan qelhV to dunasqai

19. edidaxaV de sou ton laon dia twn toioutwn ergwn oti dei ton dikaion einai filanqrwpon kai euelpidaV epoihsaV touV uiouV sou oti didoiV epi amarthmasin metanoian

20. ei gar ecqrouV paidwn sou kai ofeilomenouV qanatw meta tosauthV etimwrhsw prosochV kai diesewV douV cronouV kai topon di' wn apallagwsi thV kakiaV

21. meta poshV akribeiaV ekrinaV touV uiouV sou wn toiV patrasin orkouV kai sunqhkaV edwkaV agaqwn uposcesewn

22. hmaV oun paideuwn touV ecqrouV hmwn en muriothti mastigoiV ina sou thn agaqothta merimnwmen krinonteV krinomenoi de prosdokwmen eleoV

23. oqen kai touV en afrosunh zwhV biwsantaV adikwV dia twn idiwn ebasanisaV bdelugmatwn

24. kai gar twn planhV odwn makroteron eplanhqhsan qeouV upolambanonteV ta kai en zwoiV twn aiscrwn atima nhpiwn dikhn afronwn yeusqenteV

25. dia touto wV paisin alogistoiV thn krisin eiV empaigmon epemyaV

26. oi de paignioiV epitimhsewV mh nouqethqenteV axian qeou krisin peirasousin

27. ef' oiV gar autoi pasconteV hganaktoun epi toutoiV ouV edokoun qeouV en autoiV kolazomenoi idonteV on palai hrnounto eidenai qeon epegnwsan alhqh dio kai to terma thV katadikhV ep' autouV ephlqen

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina