1. mataioi men gar panteV anqrwpoi fusei oiV parhn qeou agnwsia kai ek twn orwmenwn agaqwn ouk iscusan eidenai ton onta oute toiV ergoiV proseconteV epegnwsan ton tecnithn

2. all' h pur h pneuma h tacinon aera h kuklon astrwn h biaion udwr h fwsthraV ouranou prutaneiV kosmou qeouV enomisan

3. wn ei men th kallonh terpomenoi tauta qeouV upelambanon gnwtwsan posw toutwn o despothV esti beltiwn o gar tou kallouV genesiarchV ektisen auta

4. ei de dunamin kai energeian ekplagenteV nohsatwsan ap' autwn posw o kataskeuasaV auta dunatwteroV estin

5. ek gar megeqouV kai kallonhV ktismatwn analogwV o genesiourgoV autwn qewreitai

6. all' omwV epi toutoiV memyiV estin oligh kai gar autoi taca planwntai qeon zhtounteV kai qelonteV eurein

7. en gar toiV ergoiV autou anastrefomenoi diereunwsin kai peiqontai th oyei oti kala ta blepomena

8. palin d' oud' autoi suggnwstoi

9. ei gar tosouton iscusan eidenai ina dunwntai stocasasqai ton aiwna ton toutwn despothn pwV tacion ouc euron

10. talaipwroi de kai en nekroiV ai elpideV autwn oitineV ekalesan qeouV erga ceirwn anqrwpwn cruson kai arguron tecnhV emmelethma kai apeikasmata zwwn h liqon acrhston ceiroV ergon arcaiaV

11. ei de kai tiV ulotomoV tektwn eukinhton futon ekprisaV periexusen eumaqwV panta ton floion autou kai tecnhsamenoV euprepwV kateskeuasen crhsimon skeuoV eiV uphresian zwhV

12. ta de apoblhmata thV ergasiaV eiV etoimasian trofhV analwsaV eneplhsqh

13. to de ex autwn apoblhma eiV ouqen eucrhston xulon skolion kai ozoiV sumpefukoV labwn egluyen en epimeleia argiaV autou kai empeiria sunesewV etupwsen auto apeikasen auto eikoni anqrwpou

14. h zww tini eutelei wmoiwsen auto katacrisaV miltw kai fukei eruqhnaV croan autou kai pasan khlida thn en autw katacrisaV

15. kai poihsaV autw autou axion oikhma en toicw eqhken auto asfalisamenoV sidhrw

16. ina men oun mh katapesh proenohsen autou eidwV oti adunatei eautw bohqhsai kai gar estin eikwn kai creian ecei bohqeiaV

17. peri de kthmatwn kai gamwn autou kai teknwn proseucomenoV ouk aiscunetai tw ayucw proslalwn kai peri men ugieiaV to asqeneV epikaleitai

18. peri de zwhV to nekron axioi peri de epikouriaV to apeirotaton iketeuei peri de odoiporiaV to mhde basei crhsqai dunamenon

19. peri de porismou kai ergasiaV kai ceirwn epituciaV to adranestaton taiV cersin eudraneian aiteitai

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina