1. kai apokriqeiV twbiaV eipen autw pater poihsw panta osa entetalsai moi

2. alla pwV dunhsomai labein to argurion kai ou ginwskw auton

3. kai edwken autw to ceirografon kai eipen autw zhthson seautw anqrwpon oV sumporeusetai soi kai dwsw autw misqon ewV zw kai labe poreuqeiV to argurion

4. kai eporeuqh zhthsai anqrwpon kai euren ton rafahl oV hn aggeloV kai ouk hdei

5. kai eipen autw ei dunamai poreuqhnai meta sou en ragoiV thV mhdiaV kai ei empeiroV ei twn topwn

6. kai eipen autw o aggeloV poreusomai meta sou kai thV odou empeirw kai para gabahl ton adelfon hmwn hulisqhn

7. kai eipen autw twbiaV upomeinon me kai erw tw patri mou

8. kai eipen autw poreuou kai mh cronishV

9. kai eiselqwn eipen tw patri idou eurhka oV sumporeusetai moi o de eipen fwnhson auton proV me ina epignw poiaV fulhV estin kai ei pistoV tou poreuqhnai meta sou

10. kai ekalesen auton kai eishlqen kai hspasanto allhlouV

11. kai eipen autw twbit adelfe ek poiaV fulhV kai ek poiaV patridoV su ei upodeixon moi

12. kai eipen autw fulhn kai patrian su zhteiV h misqion oV sumporeusetai meta tou uiou sou kai eipen autw twbit boulomai adelfe epignwnai to genoV sou kai to onoma

13. o de eipen egw azariaV ananiou tou megalou twn adelfwn sou

14. kai eipen autw ugiainwn elqoiV adelfe kai mh moi orgisqhV oti ezhthsa thn fulhn sou kai thn patrian sou epignwnai kai su tugcaneiV adelfoV mou ek thV kalhV kai agaqhV geneaV epeginwskon gar egw ananian kai iaqan touV uiouV semeiou tou megalou wV eporeuomeqa koinwV eiV ierosoluma proskunein anaferonteV ta prwtotoka kai taV dekataV twn genhmatwn kai ouk eplanhqhsan en th planh twn adelfwn hmwn ek rizhV kalhV ei adelfe

15. all' eipon moi tina soi esomai misqon didonai dracmhn thV hmeraV kai ta deonta soi wV kai tw uiw mou

16. kai eti prosqhsw soi epi ton misqon ean ugiainonteV epistreyhte

17. kai eudokhsan outwV kai eipen proV twbian etoimoV ginou proV thn odon kai euodwqeihte kai htoimasen o uioV autou ta proV thn odon kai eipen autw o pathr autou poreuou meta tou anqrwpou o de en tw ouranw oikwn qeoV euodwsei thn odon umwn kai o aggeloV autou sumporeuqhtw umin kai exhlqan amfoteroi apelqein kai o kuwn tou paidariou met' autwn

18. eklausen de anna h mhthr autou kai eipen proV twbit ti exapesteilaV to paidion hmwn h ouci h rabdoV thV ceiroV hmwn estin en tw eisporeuesqai auton kai ekporeuesqai enwpion hmwn

19. argurion tw arguriw mh fqasai alla periyhma tou paidiou hmwn genoito

20. wV gar dedotai hmin zhn para tou kuriou touto ikanon hmin uparcei

21. kai eipen auth twbit mh logon ece adelfh ugiainwn eleusetai kai oi ofqalmoi sou oyontai auton

22. aggeloV gar agaqoV sumporeusetai autw kai euodwqhsetai h odoV autou kai upostreyei ugiainwn

23. kai epausato klaiousa

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina