1. I reèe svojim uèenicima: "Nije moguæe da ne doðu sablazni, no jao onome po kom dolaze;

2. je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih.

3. Èuvajte se!" "Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu.

4. Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreæi: 'Žao mi je!', oprosti mu."

5. Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!"

6. Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušièino, rekli biste ovom dudu: 'Išèupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao."

7. "Tko æe to od vas reæi sluzi svomu, oraèu ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Doði brzo i sjedni za stol?'

8. Neæe li mu naprotiv reæi: 'Pripravi što æu veèerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom æeš ti jesti i piti?'

9. Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je nareðeno?

10. Tako i vi: kad izvršite sve što vam je nareðeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Uèinismo što smo bili dužni uèiniti!'"

11. Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je izmeðu Samarije i Galileje.

12. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko

13. i zavape: "Isuse, Uèitelju, smiluj nam se!"

14. Kad ih Isus ugleda, reèe im: "Idite, pokažite se sveæenicima!" I dok su išli, oèistiše se.

15. Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveæi Boga u sav glas.

16. Baci se nièice k Isusovim nogama zahvaljujuæi mu. A to bijaše neki Samarijanac.

17. Nato Isus primijeti: "Zar se ne oèistiše desetorica?

18. A gdje su ona devetorica? Ne naðe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuðinca?"

19. A njemu reèe: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

20. Upitaju ga farizeji: "Kad æe doæi kraljevstvo Božje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo.

21. Niti æe se moæi kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje meðu vama!"

22. Zatim reèe uèenicima: "Doæi æe dani kad æete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Èovjeèjega, ali ga neæete vidjeti.

23. Govorit æe vam: 'Eno ga ondje, evo ovdje!' Ne odlazite i ne pomamite se!

24. Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako æe biti i sa Sinom Èovjeèjim u Dan njegov.

25. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci."

26. "I kao što bijaše u dane Noine, tako æe biti i u dane Sina Èovjeèjega:

27. jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uðe u korablju. I doðe potop i sve uništi.

28. Slièno kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili.

29. A onog dana kad Lot iziðe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi.

30. Tako æe isto biti u dan kad se Sin Èovjeèji objavi."

31. "U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kuæi, neka ne siðe da ih uzme.

32. I tko bude u polju, neka se ne okreæe natrag. Sjetite se žene Lotove!

33. Tko god bude nastojao život svoj saèuvati, izgubit æe ga; a tko ga izgubi, živa æe ga saèuvati."

34. "Kažem vam, one æe noæi biti dvojica u jednoj postelji: jedan æe se uzeti, drugi ostaviti.

35. Dvije æe mljeti zajedno: jedna æe se uzeti, druga ostaviti."

36. #

37. Upitaše ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im reèe: "Gdje bude trupla, ondje æe se okupljati i orlovi."

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina