1. Kad se uto skupilo mnoštvo, tisuæe i tisuæe, te su jedni druge gazili, poèe Isus govoriti najprije svojim uèenicima: "Èuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.

2. Ništa nije skriveno što se neæe otkriti ni tajno što se neæe saznati.

3. Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu æe se èuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat æe se po krovovima."

4. "A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što uèiniti.

5. Pokazat æu vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moæ baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!

6. Ne prodaje li se pet vrapèiæa za dva novèiæa? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja.

7. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!"

8. "A kažem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Èovjeèji priznat æe se njegovim pred anðelima Božjim.

9. A tko mene zanijeèe pred ljudima, bit æe zanijekan pred anðelima Božjim."

10. "I tko god rekne rijeè na Sina Èovjeèjega, oprostit æe mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neæe mu se oprostiti."

11. "Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako æete se ili èime braniti, što li reæi!

12. Ta Duh Sveti pouèit æe vas u taj èas što valja reæi."

13. Tada mu netko iz mnoštva reèe: "Uèitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu."

14. Nato mu on reèe: "Èovjeèe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?"

15. I dometnu im: "Klonite se i èuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje."

16. Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu èovjeku obilno urodi zemlja

17. pa u sebi razmišljaše: 'Što da uèinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.'

18. I reèe: 'Evo što æu uèiniti! Srušit æu svoje žitnice i podignuti veæe pa æu ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja.

19. Tada æu reæi duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Poèivaj, jedi, pij, uživaj!'

20. Ali Bog mu reèe: 'Bezumnièe! Veæ noæas duša æe se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, èije æe biti?'

21. Tako biva s onim koji sebi zgræe blago, a ne bogati se u Bogu."

22. Zatim reèe svojim uèenicima: "Zato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što æete jesti; ni za tijelo: u što æete se obuæi.

23. Ta život je vredniji od jela i tijelo od odijela.

24. Promotrite gavrane! Ne siju niti žanju, nemaju spremišta ni žitnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica!

25. A tko od vas zabrinutošæu može svojemu stasu dodati lakat?

26. Ako dakle ni ono najmanje ne možete, što ste onda za ostalo zabrinuti?

27. Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.

28. Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peæ baca Bog tako odijeva, koliko li æe više vas, malovjerni!"

29. "Zato i vi: ne tražite što æete jesti, što piti. Ne uznemirujte se!

30. Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno.

31. Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to æe vam se nadodati!"

32. "Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo."

33. "Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Naèinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastaèe.

34. Doista, gdje vam je blago, ondje æe vam i srce biti."

35. "Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene,

36. a vi slièni ljudima što èekaju gospodara kad se vraæa sa svadbe da mu odmah otvore èim stigne i pokuca.

37. Blago onim slugama koje gospodar, kada doðe, naðe budne! Zaista, kažem vam, pripasat æe se, posaditi ih za stol pa æe pristupiti i posluživati ih.

38. Pa doðe li o drugoj ili o treæoj straži i naðe ih tako, blago njima!"

39. "A ovo znajte: kad bi domaæin znao u koji èas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuæe.

40. I vi budite pripravni jer u èas kad i ne mislite Sin Èovjeèji dolazi."

41. Nato æe Petar: "Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?"

42. Reèe Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što æe ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok?

43. Blago onome sluzi kojega gospodar kada doðe, naðe da tako radi.

44. Uistinu, kažem vam, postavit æe ga nad svim imanjem svojim."

45. "No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit æe gospodar moj' pa stane tuæi sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se,

46. doæi æe gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u èas u koji i ne sluti; rasjeæi æe ga i dodijeliti mu udes meðu nevjernicima."

47. "I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije uèinio po volji njegovoj, dobit æe mnogo udaraca.

48. A onaj koji nije znao, ali je uèinio što zaslužuje udarce, dobit æe malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega æe se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više æe se od njega iskati."

49. "Oganj doðoh baciti na zemlju pa što hoæu ako je veæ planuo!

50. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!"

51. "Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje.

52. Ta bit æe odsada petorica u jednoj kuæi razdijeljena: razdijelit æe se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice -

53. otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kæeri i kæi protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve."

54. Zatim je govorio mnoštvu: "Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: 'Kiša æe!' I bude tako.

55. Kad zapuše južnjak, kažete: 'Bit æe vruæine!' I bude.

56. Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuðujete?"

57. "Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo?

58. Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuèe k sucu. Sudac æe te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu.

59. Kažem ti: neæeš iziæi odande dok ne isplatiš do posljednjega novèiæa."

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina