Encontrados 3738 resultados para: Ouk

 • kai epetreyen panta osa hn autw eiV ceiraV iwshf kai ouk hdei twn kaq' eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autoV kai hn iwshf kaloV tw eidei kai wraioV th oyei sfodra (Gênesis 39, 6)

 • o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di' eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou (Gênesis 39, 8)

 • ouk hn o arcidesmofulax tou desmwthriou ginwskwn di' auton ouqen panta gar hn dia ceiroV iwshf dia to ton kurion met' autou einai kai osa autoV epoiei kurioV euwdou en taiV cersin autou (Gênesis 39, 23)

 • oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi (Gênesis 40, 8)

 • oti kloph eklaphn ek ghV ebraiwn kai wde ouk epoihsa ouden all' enebalon me eiV ton lakkon touton (Gênesis 40, 15)

 • ouk emnhsqh de o arcioinocooV tou iwshf alla epelaqeto autou (Gênesis 40, 23)

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)

 • eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta (Gênesis 41, 15)

 • apokriqeiV de iwshf tw faraw eipen aneu tou qeou ouk apokriqhsetai to swthrion faraw (Gênesis 41, 16)

 • kai idou epta boeV eterai anebainon opisw autwn ek tou potamou ponhrai kai aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin oiaV ouk eidon toiautaV en olh gh aiguptw aiscroteraV (Gênesis 41, 19)

 • kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV kalouV kai touV plhreiV eipa oun toiV exhghtaiV kai ouk hn o apaggellwn moi (Gênesis 41, 24)

 • kai ouk epignwsqhsetai h euqhnia epi thV ghV apo tou limou tou esomenou meta tauta iscuroV gar estai sfodra (Gênesis 41, 31)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina