Encontrados 3738 resultados para: Ouk

 • kai estai ta brwmata pefulagmena th gh eiV ta epta eth tou limou a esontai en gh aiguptw kai ouk ektribhsetai h gh en tw limw (Gênesis 41, 36)

 • eipen de faraw tw iwshf epeidh edeixen o qeoV soi panta tauta ouk estin anqrwpoV fronimwteroV kai sunetwteroV sou (Gênesis 41, 39)

 • eipen de faraw tw iwshf egw faraw aneu sou ouk exarei ouqeiV thn ceira autou epi pash gh aiguptou (Gênesis 41, 44)

 • kai sunhgagen iwshf siton wsei thn ammon thV qalasshV polun sfodra ewV ouk hdunanto ariqmhsai ou gar hn ariqmoV (Gênesis 41, 49)

 • ton de beniamin ton adelfon iwshf ouk apesteilen meta twn adelfwn autou eipen gar mhpote sumbh autw malakia (Gênesis 42, 4)

 • epegnw de iwshf touV adelfouV autou autoi de ouk epegnwsan auton (Gênesis 42, 8)

 • panteV esmen uioi enoV anqrwpou eirhnikoi esmen ouk eisin oi paideV sou kataskopoi (Gênesis 42, 11)

 • kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth (Gênesis 42, 21)

 • apokriqeiV de roubhn eipen autoiV ouk elalhsa umin legwn mh adikhshte to paidarion kai ouk eishkousate mou kai idou to aima autou ekzhteitai (Gênesis 42, 22)

 • autoi de ouk hdeisan oti akouei iwshf o gar ermhneuthV ana meson autwn hn (Gênesis 42, 23)

 • eipamen de autw eirhnikoi esmen ouk esmen kataskopoi (Gênesis 42, 31)

 • eipen de autoiV iakwb o pathr autwn eme hteknwsate iwshf ouk estin sumewn ouk estin kai ton beniamin lhmyesqe ep' eme egeneto panta tauta (Gênesis 42, 36)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina