Encontrados 1569 resultados para: Qeou

 • kai katebh h doxa tou qeou epi to oroV to sina kai ekaluyen auto h nefelh ex hmeraV kai ekalesen kurioV ton mwushn th hmera th ebdomh ek mesou thV nefelhV (Êxodo 24, 16)

 • kai lhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl epi tou logeiou thV krisewV epi tou sthqouV eisionti eiV to agion mnhmosunon enanti tou qeou [29a] kai qhseiV epi to logeion thV krisewV touV krossouV ta alusidwta ep' amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseiV kai taV duo aspidiskaV epiqhseiV ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV kata proswpon (Êxodo 28, 29)

 • kai edwken mwusei hnika katepausen lalwn autw en tw orei tw sina taV duo plakaV tou marturiou plakaV liqinaV gegrammenaV tw daktulw tou qeou (Êxodo 31, 18)

 • kai edehqh mwushV enanti kuriou tou qeou kai eipen ina ti kurie qumoi orgh eiV ton laon sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou en iscui megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw (Êxodo 32, 11)

 • kai ai plakeV ergon qeou hsan kai h grafh grafh qeou estin kekolammenh en taiV plaxin (Êxodo 32, 16)

 • treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou israhl (Êxodo 34, 23)

 • otan gar ekbalw ta eqnh pro proswpou sou kai platunw ta oria sou ouk epiqumhsei oudeiV thV ghV sou hnika an anabainhV ofqhnai enantion kuriou tou qeou sou treiV kairouV tou eniautou (Êxodo 34, 24)

 • ta prwtogenhmata thV ghV sou qhseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ou prosoiseiV arna en galakti mhtroV autou (Êxodo 34, 26)

 • ean de o arcwn amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou tou qeou autwn h ou poihqhsetai akousiwV kai amarth kai plhmmelhsh (Levítico 4, 22)

 • kai ouk omeisqe tw onomati mou ep' adikw kai ou bebhlwsete to onoma tou qeou umwn egw eimi kurioV o qeoV umwn (Levítico 19, 12)

 • agioi esontai tw qew autwn kai ou bebhlwsousin to onoma tou qeou autwn taV gar qusiaV kuriou dwra tou qeou autwn autoi prosferousin kai esontai agioi (Levítico 21, 6)

 • kai agiasei auton ta dwra kuriou tou qeou umwn outoV prosferei agioV estai oti agioV egw kurioV o agiazwn autouV (Levítico 21, 8)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina