1. kai mwush eipen anabhqi proV kurion su kai aarwn kai nadab kai abioud kai ebdomhkonta twn presbuterwn israhl kai proskunhsousin makroqen tw kuriw

2. kai eggiei mwushV monoV proV ton qeon autoi de ouk eggiousin o de laoV ou sunanabhsetai met' autwn

3. eishlqen de mwushV kai dihghsato tw law panta ta rhmata tou qeou kai ta dikaiwmata apekriqh de paV o laoV fwnh mia legonteV pantaV touV logouV ouV elalhsen kurioV poihsomen kai akousomeqa

4. kai egrayen mwushV panta ta rhmata kuriou orqrisaV de mwushV to prwi wkodomhsen qusiasthrion upo to oroV kai dwdeka liqouV eiV taV dwdeka fulaV tou israhl

5. kai exapesteilen touV neaniskouV twn uiwn israhl kai anhnegkan olokautwmata kai equsan qusian swthriou tw qew moscaria

6. labwn de mwushV to hmisu tou aimatoV eneceen eiV krathraV to de hmisu tou aimatoV proseceen proV to qusiasthrion

7. kai labwn to biblion thV diaqhkhV anegnw eiV ta wta tou laou kai eipan panta osa elalhsen kurioV poihsomen kai akousomeqa

8. labwn de mwushV to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima thV diaqhkhV hV dieqeto kurioV proV umaV peri pantwn twn logwn toutwn

9. kai anebh mwushV kai aarwn kai nadab kai abioud kai ebdomhkonta thV gerousiaV israhl

10. kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeoV tou israhl kai ta upo touV podaV autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidoV sterewmatoV tou ouranou th kaqariothti

11. kai twn epilektwn tou israhl ou diefwnhsen oude eiV kai wfqhsan en tw topw tou qeou kai efagon kai epion

12. kai eipen kurioV proV mwushn anabhqi proV me eiV to oroV kai isqi ekei kai dwsw soi ta puxia ta liqina ton nomon kai taV entolaV aV egraya nomoqethsai autoiV

13. kai anastaV mwushV kai ihsouV o paresthkwV autw anebhsan eiV to oroV tou qeou

14. kai toiV presbuteroiV eipan hsucazete autou ewV anastreywmen proV umaV kai idou aarwn kai wr meq' umwn ean tini sumbh krisiV prosporeuesqwsan autoiV

15. kai anebh mwushV kai ihsouV eiV to oroV kai ekaluyen h nefelh to oroV

16. kai katebh h doxa tou qeou epi to oroV to sina kai ekaluyen auto h nefelh ex hmeraV kai ekalesen kurioV ton mwushn th hmera th ebdomh ek mesou thV nefelhV

17. to de eidoV thV doxhV kuriou wsei pur flegon epi thV korufhV tou orouV enantion twn uiwn israhl

18. kai eishlqen mwushV eiV to meson thV nefelhV kai anebh eiV to oroV kai hn ekei en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV

“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina