1. kai eipen kurioV proV mwushn laxeuson seautw duo plakaV liqinaV kaqwV kai ai prwtai kai anabhqi proV me eiV to oroV kai grayw epi twn plakwn ta rhmata a hn en taiV plaxin taiV prwtaiV aiV sunetriyaV

2. kai ginou etoimoV eiV to prwi kai anabhsh epi to oroV to sina kai sthsh moi ekei ep' akrou tou orouV

3. kai mhdeiV anabhtw meta sou mhde ofqhtw en panti tw orei kai ta probata kai ai boeV mh nemesqwsan plhsion tou orouV ekeinou

4. kai elaxeusen duo plakaV liqinaV kaqaper kai ai prwtai kai orqrisaV mwushV anebh eiV to oroV to sina kaqoti sunetaxen autw kurioV kai elaben mwushV taV duo plakaV taV liqinaV

5. kai katebh kurioV en nefelh kai paresth autw ekei kai ekalesen tw onomati kuriou

6. kai parhlqen kurioV pro proswpou autou kai ekalesen kurioV o qeoV oiktirmwn kai elehmwn makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV

7. kai dikaiosunhn diathrwn kai poiwn eleoV eiV ciliadaV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai ou kaqariei ton enocon epagwn anomiaV paterwn epi tekna kai epi tekna teknwn epi trithn kai tetarthn genean

8. kai speusaV mwushV kuyaV epi thn ghn prosekunhsen

9. kai eipen ei eurhka carin enwpion sou sumporeuqhtw o kurioV mou meq' hmwn o laoV gar sklhrotrachloV estin kai afeleiV su taV amartiaV hmwn kai taV anomiaV hmwn kai esomeqa soi

10. kai eipen kurioV proV mwushn idou egw tiqhmi soi diaqhkhn enwpion pantoV tou laou sou poihsw endoxa a ou gegonen en pash th gh kai en panti eqnei kai oyetai paV o laoV en oiV ei su ta erga kuriou oti qaumasta estin a egw poihsw soi

11. prosece su panta osa egw entellomai soi idou egw ekballw pro proswpou umwn ton amorraion kai cananaion kai cettaion kai ferezaion kai euaion kai gergesaion kai iebousaion

12. prosece seautw mhpote qhV diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV epi thV ghV eiV hn eisporeuh eiV authn mh soi genhtai proskomma en umin

13. touV bwmouV autwn kaqeleite kai taV sthlaV autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete en puri

14. ou gar mh proskunhshte qew eterw o gar kurioV o qeoV zhlwton onoma qeoV zhlwthV estin

15. mhpote qhV diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV proV allofulouV epi thV ghV kai ekporneuswsin opisw twn qewn autwn kai quswsi toiV qeoiV autwn kai kaleswsin se kai faghV twn qumatwn autwn

16. kai labhV twn qugaterwn autwn toiV uioiV sou kai twn qugaterwn sou dwV toiV uioiV autwn kai ekporneuswsin ai qugatereV sou opisw twn qewn autwn kai ekporneuswsin touV uiouV sou opisw twn qewn autwn

17. kai qeouV cwneutouV ou poihseiV seautw

18. kai thn eorthn twn azumwn fulaxh epta hmeraV fagh azuma kaqaper entetalmai soi eiV ton kairon en mhni twn newn en gar mhni twn newn exhlqeV ex aiguptou

19. pan dianoigon mhtran emoi ta arsenika prwtotokon moscou kai prwtotokon probatou

20. kai prwtotokon upozugiou lutrwsh probatw ean de mh lutrwsh auto timhn dwseiV pan prwtotokon twn uiwn sou lutrwsh ouk ofqhsh enwpion mou kenoV

21. ex hmeraV erga th de ebdomh katapauseiV tw sporw kai tw amhtw katapauseiV

22. kai eorthn ebdomadwn poihseiV moi archn qerismou purwn kai eorthn sunagwghV mesountoV tou eniautou

23. treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou israhl

24. otan gar ekbalw ta eqnh pro proswpou sou kai platunw ta oria sou ouk epiqumhsei oudeiV thV ghV sou hnika an anabainhV ofqhnai enantion kuriou tou qeou sou treiV kairouV tou eniautou

25. ou sfaxeiV epi zumh aima qumiamatwn mou kai ou koimhqhsetai eiV to prwi qumata thV eorthV tou pasca

26. ta prwtogenhmata thV ghV sou qhseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ou prosoiseiV arna en galakti mhtroV autou

27. kai eipen kurioV proV mwushn grayon seautw ta rhmata tauta epi gar twn logwn toutwn teqeimai soi diaqhkhn kai tw israhl

28. kai hn ekei mwushV enantion kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagen kai udwr ouk epien kai egrayen ta rhmata tauta epi twn plakwn thV diaqhkhV touV deka logouV

29. wV de katebainen mwushV ek tou orouV kai ai duo plakeV epi twn ceirwn mwush katabainontoV de autou ek tou orouV mwushV ouk hdei oti dedoxastai h oyiV tou crwmatoV tou proswpou autou en tw lalein auton autw

30. kai eiden aarwn kai panteV oi presbuteroi israhl ton mwushn kai hn dedoxasmenh h oyiV tou crwmatoV tou proswpou autou kai efobhqhsan eggisai autou

31. kai ekalesen autouV mwushV kai epestrafhsan proV auton aarwn kai panteV oi arconteV thV sunagwghV kai elalhsen autoiV mwushV

32. kai meta tauta proshlqon proV auton panteV oi uioi israhl kai eneteilato autoiV panta osa elalhsen kurioV proV auton en tw orei sina

33. kai epeidh katepausen lalwn proV autouV epeqhken epi to proswpon autou kalumma

34. hnika d' an eiseporeueto mwushV enanti kuriou lalein autw perihreito to kalumma ewV tou ekporeuesqai kai exelqwn elalei pasin toiV uioiV israhl osa eneteilato autw kurioV

35. kai eidon oi uioi israhl to proswpon mwush oti dedoxastai kai perieqhken mwushV kalumma epi to proswpon eautou ewV an eiselqh sullalein autw

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina