Encontrados 50 resultados para: aiwnaV

 • kai egw wkodomhka oikon tw onomati sou agion soi kai etoimon tou kataskhnwsai eiV touV aiwnaV (II Crônicas 6, 2)

 • kai efwnhsan di' umnwn omologounteV tw kuriw oti h crhstothV autou kai h doxa eiV touV aiwnaV panti israhl (Esdras 5, 58)

 • kai edehqh proV th quridi kai eipen euloghtoV ei kurie o qeoV mou kai euloghton to onoma sou to agion kai entimon eiV touV aiwnaV euloghsaisan se panta ta erga sou eiV ton aiwna (Tobias 3, 11)

 • kai hrxato twbiaV legein euloghtoV ei o qeoV twn paterwn hmwn kai euloghton to onoma sou to agion kai endoxon eiV touV aiwnaV euloghsatwsan se oi ouranoi kai pasai ai ktiseiV sou (Tobias 8, 5)

 • kai euloghsen ragouhl ton qeon legwn euloghtoV ei su o qeoV en pash eulogia kaqara kai agia kai eulogeitwsan se oi agioi sou kai pasai ai ktiseiV sou kai panteV oi aggeloi sou kai oi eklektoi sou eulogeitwsan se eiV pantaV touV aiwnaV (Tobias 8, 15)

 • euloghtoV ei o qeoV kai euloghton to onoma sou eiV touV aiwnaV kai euloghmenoi panteV oi agioi sou aggeloi oti emastigwsaV kai hlehsaV me idou blepw twbian ton uion mou (Tobias 11, 14)

 • euloghtoV o qeoV o zwn eiV touV aiwnaV kai h basileia autou oti autoV mastigoi kai elea katagei eiV adhn kai anagei kai ouk estin oV ekfeuxetai thn ceira autou (Tobias 13, 2)

 • ekei upodeixate thn megalwsunhn autou uyoute auton enwpion pantoV zwntoV kaqoti autoV kurioV hmwn kai qeoV autoV pathr hmwn eiV pantaV touV aiwnaV (Tobias 13, 4)

 • kai erousin pasai ai rumai authV allhlouia kai ainesousin legonteV euloghtoV o qeoV oV uywsen pantaV touV aiwnaV (Tobias 13, 18)

 • oti outoV estin o qeoV o qeoV hmwn eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV autoV poimanei hmaV eiV touV aiwnaV (Salmos 47, 15)

 • paroikhsw en tw skhnwmati sou eiV touV aiwnaV skepasqhsomai en skeph twn pterugwn sou diayalma (Salmos 60, 5)

 • estw to onoma autou euloghmenon eiV touV aiwnaV pro tou hliou diamenei to onoma autou kai euloghqhsontai en autw pasai ai fulai thV ghV panta ta eqnh makariousin auton (Salmos 71, 17)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina