Encontrados 130 resultados para: amhn

 • euloghmenoV kurioV o qeoV israhl apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai erei paV o laoV amhn kai hnesan tw kuriw (I Crônicas 16, 36)

 • kai epefwnhsen pan to plhqoV amhn kai aranteV anw taV ceiraV prospesonteV epi thn ghn prosekunhsan tw kuriw (Esdras 9, 47)

 • kai thn anabolhn mou exetinaxa kai eipa outwV ektinaxai o qeoV panta andra oV ou sthsei ton logon touton ek tou oikou autou kai ek kopou autou kai estai outwV ektetinagmenoV kai kenoV kai eipen pasa h ekklhsia amhn kai hnesan ton kurion kai epoihsen o laoV to rhma touto (Neemias 15, 13)

 • kai huloghsen esdraV kurion ton qeon ton megan kai apekriqh paV o laoV kai eipan amhn eparanteV ceiraV autwn kai ekuyan kai prosekunhsan tw kuriw epi proswpon epi thn ghn (Neemias 18, 6)

 • kai eipen met' autou amhn (Tobias 8, 8)

 • amhn gar legw umin ewV an parelqh o ouranoV kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ewV an panta genhtai (São Mateus 5, 18)

 • amhn legw soi ou mh exelqhV ekeiqen ewV an apodwV ton escaton kodranthn (São Mateus 5, 26)

 • otan oun poihV elehmosunhn mh salpishV emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV rumaiV opwV doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn (São Mateus 6, 2)

 • kai otan proseuch ouk esh wsper oi upokritai oti filousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV gwniaiV twn plateiwn estwteV proseucesqai opwV an fanwsin toiV anqrwpoiV amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn (São Mateus 6, 5)

 • kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou oti sou estin h basileia kai h dunamiV kai h doxa eiV touV aiwnaV amhn (São Mateus 6, 13)

 • otan de nhsteuhte mh ginesqe wsper oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opwV fanwsin toiV anqrwpoiV nhsteuonteV amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn (São Mateus 6, 16)

 • akousaV de o ihsouV eqaumasen kai eipen toiV akolouqousin amhn legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron (São Mateus 8, 10)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina