Encontrados 20 resultados para: anemoV

 • kai ephren mwushV thn rabdon eiV ton ouranon kai kurioV ephgagen anemon noton epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta to prwi egenhqh kai o anemoV o notoV anelaben thn akrida (Êxodo 10, 13)

 • oude mh ekfugh to skotoV ton blaston autou maranai anemoV ekpesoi de autou to anqoV (Jó 15, 30)

 • ouc outwV oi asebeiV ouc outwV all' h wV o cnouV on ekriptei o anemoV apo proswpou thV ghV (Salmos 1, 4)

 • anemoV boreaV exegeirei nefh proswpon de anaideV glwssan ereqizei (Provérbios 32, 23)

 • boreaV sklhroV anemoV onomati de epidexioV kaleitai (Provérbios 34, 16)

 • yucroV anemoV borehV pneusei kai paghsetai krustalloV ef' udatoV epi pasan sunagwghn udatoV katalusei kai wV qwraka endusetai to udwr (Eclesiástico 43, 20)

 • kai likmhseiV kai anemoV lhmyetai autouV kai kataigiV diasperei autouV su de eufranqhsh en toiV agioiV israhl kai agalliasontai (Isaías 41, 16)

 • otan anabohshV exelesqwsan se en th qliyei sou toutouV gar pantaV anemoV lhmyetai kai apoisei kataigiV oi de antecomenoi mou kthsontai ghn kai klhronomhsousin to oroV to agion mou (Isaías 57, 13)

 • kai egenhqhmen wV akaqartoi panteV hmeiV wV rakoV apokaqhmenhV pasa h dikaiosunh hmwn kai exerruhmen wV fulla dia taV anomiaV hmwn outwV anemoV oisei hmaV (Isaías 64, 5)

 • pantaV touV poimenaV sou poimanei anemoV kai oi erastai sou en aicmalwsia exeleusontai oti tote aiscunqhsh kai atimwqhsh apo pantwn twn filountwn se (Jeremias 22, 22)

 • kai kateklasqh en qumw epi ghn errifh kai anemoV o kauswn exhranen ta eklekta authV exedikhqh kai exhranqh h rabdoV iscuoV authV pur anhlwsen authn (Ezequiel 19, 12)

 • tote lepta egeneto ama o sidhroV kai to ostrakon kai o calkoV kai o arguroV kai to crusion kai egeneto wsei leptoteron acurou en alwni kai erripisen auta o anemoV wste mhden kataleifqhnai ex autwn kai o liqoV o pataxaV thn eikona egeneto oroV mega kai epataxe pasan thn ghn (Daniel 2, 35)


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina