1. kai su labe qrhnon epi ton arconta tou israhl

2. kai ereiV ti h mhthr sou skumnoV en mesw leontwn egenhqh en mesw leontwn eplhqunen skumnouV authV

3. kai apephdhsen eiV twn skumnwn authV lewn egeneto kai emaqen tou arpazein arpagmata anqrwpouV efagen

4. kai hkousan kat' autou eqnh en th diafqora autwn sunelhmfqh kai hgagon auton en khmw eiV ghn aiguptou

5. kai eiden oti apwstai ap' authV kai apwleto h upostasiV authV kai elaben allon ek twn skumnwn authV leonta etaxen auton

6. kai anestrefeto en mesw leontwn lewn egeneto kai emaqen arpazein arpagmata anqrwpouV efagen

7. kai enemeto tw qrasei autou kai taV poleiV autwn exhrhmwsen kai hfanisen ghn kai to plhrwma authV apo fwnhV wrumatoV autou

8. kai edwkan ep' auton eqnh ek cwrwn kukloqen kai exepetasan ep' auton diktua autwn en diafqora autwn sunelhmfqh

9. kai eqento auton en khmw kai en galeagra hlqen proV basilea babulwnoV kai eishgagen auton eiV fulakhn opwV mh akousqh h fwnh autou epi ta orh tou israhl

10. h mhthr sou wV ampeloV wV anqoV en roa en udati pefuteumenh o karpoV authV kai o blastoV authV egeneto ex udatoV pollou

11. kai egeneto auth rabdoV iscuoV epi fulhn hgoumenwn kai uywqh tw megeqei authV en mesw stelecwn kai eiden to megeqoV authV en plhqei klhmatwn authV

12. kai kateklasqh en qumw epi ghn errifh kai anemoV o kauswn exhranen ta eklekta authV exedikhqh kai exhranqh h rabdoV iscuoV authV pur anhlwsen authn

13. kai nun pefuteukan authn en th erhmw en gh anudrw

14. kai exhlqen pur ek rabdou eklektwn authV kai katefagen authn kai ouk hn en auth rabdoV iscuoV fulh eiV parabolhn qrhnou estin kai estai eiV qrhnon

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina