Encontrados 55 resultados para: dikaiwn

 • ean wsin penthkonta dikaioi en th polei apoleiV autouV ouk anhseiV panta ton topon eneken twn penthkonta dikaiwn ean wsin en auth (Gênesis 18, 24)

 • tiV exhkribasato to sperma iakwb kai tiV exariqmhsetai dhmouV israhl apoqanoi h yuch mou en yucaiV dikaiwn kai genoito to sperma mou wV to sperma toutwn (Números 23, 10)

 • ouk ekklinousin krisin ouk epignwsontai proswpon oude lhmyontai dwron ta gar dwra ektufloi ofqalmouV sofwn kai exairei logouV dikaiwn (Deuteronômio 16, 19)

 • ekceon touV artouV sou epi ton tafon twn dikaiwn kai mh dwV toiV amartwloiV (Tobias 4, 17)

 • legetwsan panteV kai exomologeisqwsan autw en ierosolumoiV ierosoluma poliV agia mastigwsei epi ta erga twn uiwn sou kai palin elehsei touV uiouV twn dikaiwn (Tobias 13, 10)

 • carhqi kai agalliasai epi toiV uioiV twn dikaiwn oti sunacqhsontai kai euloghsousin ton kurion twn dikaiwn w makarioi oi agapwnteV se carhsontai epi th eirhnh sou (Tobias 13, 15)

 • kai th fwnh autwn htoimasqh pan eqnoV eiV polemon wste polemhsai dikaiwn eqnoV (Ester 11, 7)

 • ouc usterhsei de apo dikaiwn krima (Jó 36, 17)

 • dia touto ouk anasthsontai asebeiV en krisei oude amartwloi en boulh dikaiwn (Salmos 1, 5)

 • oti ginwskei kurioV odon dikaiwn kai odoV asebwn apoleitai (Salmos 1, 6)

 • pollai ai qliyeiV twn dikaiwn kai ek paswn autwn rusetai autouV (Salmos 33, 20)

 • swthria de twn dikaiwn para kuriou kai uperaspisthV autwn estin en kairw qliyewV (Salmos 36, 39)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina