1. tou dauid mh parazhlou en ponhreuomenoiV mhde zhlou touV poiountaV thn anomian

2. oti wsei cortoV tacu apoxhranqhsontai kai wsei lacana clohV tacu apopesountai

3. elpison epi kurion kai poiei crhstothta kai kataskhnou thn ghn kai poimanqhsh epi tw ploutw authV

4. katatrufhson tou kuriou kai dwsei soi ta aithmata thV kardiaV sou

5. apokaluyon proV kurion thn odon sou kai elpison ep' auton kai autoV poihsei

6. kai exoisei wV fwV thn dikaiosunhn sou kai to krima sou wV meshmbrian

7. upotaghqi tw kuriw kai iketeuson auton mh parazhlou en tw kateuodoumenw en th odw autou en anqrwpw poiounti paranomiaV

8. pausai apo orghV kai egkatalipe qumon mh parazhlou wste ponhreuesqai

9. oti oi ponhreuomenoi exoleqreuqhsontai oi de upomenonteV ton kurion autoi klhronomhsousin ghn

10. kai eti oligon kai ou mh uparxh o amartwloV kai zhthseiV ton topon autou kai ou mh eurhV

11. oi de praeiV klhronomhsousin ghn kai katatrufhsousin epi plhqei eirhnhV

12. parathrhsetai o amartwloV ton dikaion kai bruxei ep' auton touV odontaV autou

13. o de kurioV ekgelasetai auton oti problepei oti hxei h hmera autou

14. romfaian espasanto oi amartwloi eneteinan toxon autwn tou katabalein ptwcon kai penhta tou sfaxai touV euqeiV th kardia

15. h romfaia autwn eiselqoi eiV thn kardian autwn kai ta toxa autwn suntribeihsan

16. kreisson oligon tw dikaiw uper plouton amartwlwn polun

17. oti bracioneV amartwlwn suntribhsontai uposthrizei de touV dikaiouV kurioV

18. ginwskei kurioV taV odouV twn amwmwn kai h klhronomia autwn eiV ton aiwna estai

19. ou kataiscunqhsontai en kairw ponhrw kai en hmeraiV limou cortasqhsontai

20. oti oi amartwloi apolountai oi de ecqroi tou kuriou ama tw doxasqhnai autouV kai uywqhnai ekliponteV wsei kapnoV exelipon

21. daneizetai o amartwloV kai ouk apoteisei o de dikaioV oiktirei kai didoi

22. oti oi eulogounteV auton klhronomhsousi ghn oi de katarwmenoi auton exoleqreuqhsontai

23. para kuriou ta diabhmata anqrwpou kateuqunetai kai thn odon autou qelhsei

24. otan pesh ou kataracqhsetai oti kurioV antisthrizei ceira autou

25. newteroV egenomhn kai gar eghrasa kai ouk eidon dikaion egkataleleimmenon oude to sperma autou zhtoun artouV

26. olhn thn hmeran elea kai daneizei kai to sperma autou eiV eulogian estai

27. ekklinon apo kakou kai poihson agaqon kai kataskhnou eiV aiwna aiwnoV

28. oti kurioV agapa krisin kai ouk egkataleiyei touV osiouV autou eiV ton aiwna fulacqhsontai anomoi de ekdiwcqhsontai kai sperma asebwn exoleqreuqhsetai

29. dikaioi de klhronomhsousi ghn kai kataskhnwsousin eiV aiwna aiwnoV ep' authV

30. stoma dikaiou melethsei sofian kai h glwssa autou lalhsei krisin

31. o nomoV tou qeou autou en kardia autou kai ouc uposkelisqhsetai ta diabhmata autou

32. katanoei o amartwloV ton dikaion kai zhtei tou qanatwsai auton

33. o de kurioV ou mh egkataliph auton eiV taV ceiraV autou oude mh katadikashtai auton otan krinhtai autw

34. upomeinon ton kurion kai fulaxon thn odon autou kai uywsei se tou kataklhronomhsai ghn en tw exoleqreuesqai amartwlouV oyh

35. eidon asebh uperuyoumenon kai epairomenon wV taV kedrouV tou libanou

36. kai parhlqon kai idou ouk hn kai ezhthsa auton kai ouc eureqh o topoV autou

37. fulasse akakian kai ide euquthta oti estin egkataleimma anqrwpw eirhnikw

38. oi de paranomoi exoleqreuqhsontai epi to auto ta egkataleimmata twn asebwn exoleqreuqhsontai

39. swthria de twn dikaiwn para kuriou kai uperaspisthV autwn estin en kairw qliyewV

40. kai bohqhsei autoiV kurioV kai rusetai autouV kai exeleitai autouV ex amartwlwn kai swsei autouV oti hlpisan ep' auton

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina