Encontrados 938 resultados para: egeneto

  • kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou (Apocalipse 16, 19)

  • kai ekraxen en iscui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoV pneumatoV akaqartou kai fulakh pantoV orneou akaqartou kai memishmenou (Apocalipse 18, 2)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina