Talált 938 Eredmények: egeneto

  • kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou (Apocalipse 16, 19)

  • kai ekraxen en iscui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoV pneumatoV akaqartou kai fulakh pantoV orneou akaqartou kai memishmenou (Apocalipse 18, 2)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina