1. Poslije toga oèitova se Isus ponovno uèenicima na Tiberijadskome moru. Oèitova se ovako:

2. Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova uèenika.

3. Kaže im Šimun Petar: "Idem ribariti." Rekoše: "Idemo i mi s tobom." Izaðoše i uðoše u laðu, ali te noæi ne uloviše ništa.

4. Kad je veæ svanulo, stade Isus na kraju, ali uèenici nisu znali da je to Isus.

5. Kaže im Isus: "Djeèice, imate li što za prismok?" Odgovoriše mu: "Nemamo."

6. A on im reèe: "Bacite mrežu na desnu stranu laðe i naæi æete." Baciše oni i više je ne mogoše izvuæi od mnoštva ribe.

7. Tada onaj uèenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: "Gospodin je!" Kad je Šimun Petar èuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more.

8. Ostali uèenici doðoše s laðicom vukuæi mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

9. Kad iziðu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.

10. Kaže im Isus: "Donesite riba što ih sada uloviste."

11. Nato se Šimun Petar popne i izvuèe na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu.

12. Kaže im Isus: "Hajde, doruèkujte!" I nitko se od uèenika ne usudi upitati ga: "Tko si ti?" Znali su da je Gospodin.

13. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

14. To se veæ treæi put oèitova Isus uèenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

15. Nakon doruèka upita Isus Šimuna Petra: "Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim."

16. Kaže mu: "Pasi jaganjce moje!" Upita ga po drugi put: "Šimune Ivanov, ljubiš li me?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim!" Kaže mu: "Pasi ovce moje!"

17. Upita ga treæi put: "Šimune Ivanov, voliš li me?" Ražalosti se Petar što ga upita treæi put: "Voliš li me?" pa mu odgovori: "Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." Kaže mu Isus: "Pasi ovce moje!"

18. "Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlaði, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit æeš ruke i drugi æe te opasivati i voditi kamo neæeš."

19. A to mu reèe nagovješæujuæi kakvom æe smræu proslaviti Boga. Rekavši to doda: "Idi za mnom!"

20. Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj uèenik kojega je Isus ljubio i koji se za veèere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: "Gospodine, tko æe te to izdati?"

21. Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: "Gospodine, a što s ovim?"

22. Odgovori mu Isus: "Ako hoæu da on ostane dok ne doðem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!"

23. Stoga se pronese meðu braæom glas da onaj uèenik neæe umrijeti. No Isus mu nije rekao: "Neæe umrijeti", nego: "Ako hoæu da on ostane dok ne doðem, što je tebi do toga?"

24. Taj uèenik za ovo svjedoèi i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedoèanstvo njegovo.

25. A ima još mnogo toga što uèini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina