Gefunden 2916 Ergebnisse für: Auton

 • kai ezhsen malelehl meta to gennhsai auton ton iared eptakosia kai triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 16)

 • kai ezhsen iared meta to gennhsai auton ton enwc oktakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 19)

 • euhresthsen de enwc tw qew meta to gennhsai auton ton maqousala diakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 22)

 • kai euhresthsen enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeoV (Gênesis 5, 24)

 • kai ezhsen maqousala meta to gennhsai auton ton lamec oktakosia duo eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 26)

 • kai ezhsen lamec meta to gennhsai auton ton nwe pentakosia kai exhkonta pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 30)

 • kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton (Gênesis 8, 9)

 • kai anestreyen proV auton h peristera to proV esperan kai eicen fullon elaiaV karfoV en tw stomati authV kai egnw nwe oti kekopaken to udwr apo thV ghV (Gênesis 8, 11)

 • kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseqeto tou epistreyai proV auton eti (Gênesis 8, 12)

 • kai ezhsen shm meta to gennhsai auton ton arfaxad pentakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 11)

 • kai ezhsen arfaxad meta to gennhsai auton ton kainan eth tetrakosia triakonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen kai ezhsen kainan ekaton triakonta eth kai egennhsen ton sala kai ezhsen kainan meta to gennhsai auton ton sala eth triakosia triakonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 13)

 • kai ezhsen sala meta to gennhsai auton ton eber triakosia triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 15)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina