Gefunden 849 Ergebnisse für: Umav

 • autoV de o qeoV thV eirhnhV agiasai umaV oloteleiV kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih (I Tessalonicenses 5, 23)

 • pistoV o kalwn umaV oV kai poihsei (I Tessalonicenses 5, 24)

 • orkizw umaV ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin toiV agioiV adelfoiV (I Tessalonicenses 5, 27)

 • endeigma thV dikaiaV krisewV tou qeou eiV to kataxiwqhnai umaV thV basileiaV tou qeou uper hV kai pascete (II Tessalonicenses 1, 5)

 • eiper dikaion para qew antapodounai toiV qlibousin umaV qliyin (II Tessalonicenses 1, 6)

 • otan elqh endoxasqhnai en toiV agioiV autou kai qaumasqhnai en pasin toiV pisteuousin oti episteuqh to marturion hmwn ef umaV en th hmera ekeinh (II Tessalonicenses 1, 10)

 • eiV o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umaV axiwsh thV klhsewV o qeoV hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhV kai ergon pistewV en dunamei (II Tessalonicenses 1, 11)

 • erwtwmen de umaV adelfoi uper thV parousiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai hmwn episunagwghV ep auton (II Tessalonicenses 2, 1)

 • eiV to mh tacewV saleuqhnai umaV apo tou nooV mhte qroeisqai mhte dia pneumatoV mhte dia logou mhte di epistolhV wV di hmwn wV oti enesthken h hmera tou cristou (II Tessalonicenses 2, 2)

 • mh tiV umaV exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoV thV amartiaV o uioV thV apwleiaV (II Tessalonicenses 2, 3)

 • ou mnhmoneuete oti eti wn proV umaV tauta elegon umin (II Tessalonicenses 2, 5)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina