Gefunden 849 Ergebnisse für: Umav

 • kai tiV o kakwswn umaV ean tou agaqou mimhtai genhsqe (I São Pedro 3, 13)

 • kurion de ton qeon agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi de aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV meta prauthtoV kai fobou (I São Pedro 3, 15)

 • ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai kata men autouV blasfhmeitai kata de umaV doxazetai (I São Pedro 4, 14)

 • tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw (I São Pedro 5, 6)

 • o de qeoV pashV caritoV o kalesaV hmaV eiV thn aiwnion autou doxan en cristw ihsou oligon paqontaV autoV katartisai umaV sthrixai sqenwsai qemeliwsai (I São Pedro 5, 10)

 • aspazetai umaV h en babulwni suneklekth kai markoV o uioV mou (I São Pedro 5, 13)

 • dio ouk amelhsw umaV aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia (II São Pedro 1, 12)

 • dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei (II São Pedro 1, 13)

 • spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai (II São Pedro 1, 15)

 • kai en pleonexia plastoiV logoiV umaV emporeusontai oiV to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei (II São Pedro 2, 3)

 • en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia (II São Pedro 3, 8)

 • toutwn oun pantwn luomenwn potapouV dei uparcein umaV en agiaiV anastrofaiV kai eusebeiaiV (II São Pedro 3, 11)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina