1. Azután, hogy ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron-patakon túlra. Ott volt egy kert. Odament tanítványaival.

2. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival.

3. Júdás kapott egy csapat katonát, és a fõpapoktól és a farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük, lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel fölszerelve.

4. Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította õket: "Kit kerestek?"

5. "A názáreti Jézust" - felelték. Jézus megmondta nekik: "Én vagyok." Júdás is ott volt köztük, aki elárulta.

6. Amikor azt mondta: "Én vagyok", meghátráltak, és földre rogytak.

7. Jézus ezért újra megkérdezte: "Kit kerestek?" "A názáreti Jézust" - felelték.

8. Erre Jézus így folytatta: "Mondtam, hogy én vagyok. De ha engem kerestek, ezeket engedjétek el."

9. Így beteljesedett, amit mondott: "Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál."

10. Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, a fõpap szolgájára sújtott, s levágta a jobb fülét. A szolgát Malkusnak hívták.

11. Jézus rászólt Péterre: "Tedd hüvelyedbe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?"

12. A csapat és parancsnoka, valamint a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték.

13. Elõször Annáshoz vitték, Kaifás apósához. Abban az esztendõben Kaifás volt a fõpap,

14. õ adta azt a tanácsot a zsidóknak, hogy: "Jobb, ha egy ember hal meg a népért."

15. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel ez a másik tanítvány ismerõse volt a fõpapnak, bejutott Jézussal a fõpap udvarára,

16. Péter azonban kint maradt a kapunál. A másik tanítvány, aki ismerõse volt a fõpapnak, kijött és szólt a kapuban õrködõ lánynak, és bevitte Pétert.

17. A kapunál õrködõ szolgáló megkérdezte: "Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?" "Nem vagyok" - felelte.

18. A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni.

19. A fõpap a tanítványai és a tanítása felõl faggatta Jézust.

20. Jézus ezt felelte neki: "Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit.

21. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Õk tudják, mit tanítottam."

22. E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva: "Így felelsz-e a fõpapnak?"

23. Jézus csak ennyit mondott: "Ha rosszul szóltam, bizonyonyítsd be a rosszat. Ha meg jól, akkor miért ütsz?"

24. Ekkor Annás megkötözve elküldte Kaifás fõpaphoz.

25. Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tõle: "Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?" De tagadta: "Nem vagyok."

26. A fõpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: "De hisz ott láttalak vele a kertben."

27. Péter ismét tagadta. Erre nyomban megszólalt a kakas.

28. Kaifástól a helytartóságra vitték Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanná váljanak, s elkölthessék a húsvéti bárányt.

29. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte tõlük: "Mivel vádoljátok ezt az embert?"

30. "Ha nem volna gonosztevõ - felelték -, nem hoztuk volna eléd."

31. Pilátus szabadkozott: "Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte saját törvényetek szerint!" De a zsidók nem tágítottak: "Nekünk senkit sem szabad megölnünk."

32. Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor megjövendölte, milyen halállal hal meg.

33. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tõle: "Te vagy a zsidók királya?"

34. Jézus ezt felelte: "Magadtól mondod ezt vagy mások mondták neked rólam?"

35. "Hát zsidó vagyok én? - tört ki Pilátus. - Saját néped és a fõpapok adtak kezemre. Mit tettél?"

36. Jézus így válaszolt: "Az én országom nem ebbõl a világból való. Ha ebbõl a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való."

37. Pilátus közbeszólt: "Tehát király vagy?" "Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra."

38. Pilátus ezt mondta: "Mi az igazság?" E szavakkal újra kiment a zsidókhoz, és kijelentette: "Én nem találom semmiben bûnösnek.

39. De az a szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát?"

40. Erre újra kiabálni kezdtek: "Ne õt, hanem Barabást!" Barabás rabló volt.

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina