1. Erre Pilátus elõhozatta Jézust és megostoroztatta.

2. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínû köntöst adtak rá.

3. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: "Üdvözlégy, zsidók királya!" Majd arcul ütötték.

4. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bûnösnek."

5. Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: "Íme, az ember!"

6. Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: "Keresztre vele, keresztre vele!" Pilátus ismét szabadkozott: "Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bûnösnek."

7. De a zsidók nem tágítottak: "Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!"

8. Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt.

9. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: "Honnan való vagy?" Jézus nem válaszolt neki.

10. Pilátus kérdõre vonta: "Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?"

11. Jézus csak ennyit mondott: "Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülrõl nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bûne."

12. Ettõl fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetõztek: "Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!"

13. E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak.

14. Húsvét elõkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: "Nézzétek, a királyotok!"

15. De újra elkezdtek ordítani: "Halál rá! Halál rá, keresztre vele!" Pilátus megkérdezte: "Keresztre feszíttessem a királyotokat?" De a fõpapok tiltakoztak: "Nincs királyunk, csak császárunk!"

16. Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel átvették Jézust.

17. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak.

18. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felõl, Jézust meg középen.

19. Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erõsítette. Ez volt a felirat: "A názáreti Jézus, a zsidók királya!"

20. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz, héberül, latinul és görögül volt írva.

21. A zsidó fõpapok azért kérték Pilátust: "Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok."

22. De Pilátus azt felelte: "Amit írtam, azt megírtam!"

23. Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szõve.

24. Ezért megegyeztek egymás közt: "Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen." Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.

25. Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nõvére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna.

26. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: "Asszony, nézd, a fiad!"

27. Aztán a tanítványhoz fordult: "Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

28. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: "Szomjazom!"

29. Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tûzték és a szájához emelték.

30. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: "Beteljesedett!" Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.

31. Az elõkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát és vetesse le õket a keresztrõl, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt.

32. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek.

33. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem

34. az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belõle.

35. Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.

36. Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: "Csontját ne törjétek!"

37. Vagy egy másik helyen: "Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak."

38. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt - bár a zsidóktól való félelmében csak titokban -, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet.

39. Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl (Jézust), s vitt mintegy 100 font mirha- és aloékeveréket.

40. Fogták Jézus testét és a fûszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni.

41. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit.

42. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina