1. Ha valaki ilyen esetekben vétkezik: Hallotta a kifejezett átkot és neki tanúskodnia kellett volna, mivel látta és tudta a dolgot, de semmit sem fed föl, ezért viseli bûne terhét.

2. Vagy valaki megérint egy tisztátalan dolgot, bármi legyen is az: tisztátalan állat, tisztátalan háziállat vagy tisztátalan kisebb állat hullája, tudtán kívül maga is tisztátalan és vétkes lesz.

3. Vagy bármilyen emberi szennyet érint, amelynek érintése tisztátalanná tesz, ha nem is vette észre, de késõbb rájön, akkor is felelõsség terheli.

4. Vagy valaki kiejt a száján egy kedvezõ vagy kedvezõtlen esküt olyan dologban, amelyben meggondolatlanul esküdni szoktak, ha akkor nem is vette észre, de késõbb rájön, viselje a felelõsséget.

5. Ha tehát vétkes az ilyen esetek közül valamelyikben, vallja meg elkövetett bûnét,

6. hozzon az Úrnak jóvátételi áldozatul az elkövetett bûnért egy nõstényt a nyájból (juhot vagy kecskét) engesztelõ áldozatul, a pap pedig végezze el fölötte az engesztelés szertartását, és az megszabadítja õt a bûntõl.

7. Ha nem áll módjában juhot-kecskét venni, vigyen az Úrnak az elkövetett bûnért jóvátételi áldozatul két gerlét vagy két galambot. Az egyiket bûnért való áldozatul, a másikat égõáldozatul.

8. Adja át a papnak, õ pedig elõször azt áldozza fel, amelyet bûnért való áldozatra szántak. A pap fogja meg a nyakát és törje el a nyakszirtjét, de úgy, hogy a fejét ne szakítsa le.

9. Az áldozati állat vérével hintse meg az oltár oldalát, a maradék vért pedig nyomja ki az oltár lábához. Ez a bûnért való áldozat.

10. A második madárból készítsen égõáldozatot az elõírás szerint. Ezzel a pap elvégzi az ember fölött az elkövetett bûn kiengesztelésének szertartását, és az bocsánatot nyer.

11. Ha ellenben nincs módja két gerlét vagy két galambot szerezni, akkor hozzon egy tized mérték lisztlángot áldozatul a bûnért. Ne hintsen rá olajat, és ne tegyen rá tömjént, mivel ez bûnért való áldozat.

12. Adja át a papnak, az meg vegyen belõle egy tele marékkal emlékeztetõül, és égesse el az oltáron, mint az Úrnak szánt eledelt. Ez a bûnért való áldozat.

13. Ilyen esetekben így végezze el az engesztelés szertartását az elkövetett bûnért, s akkor az bocsánatot nyer. A papnak ezekben az esetekben ugyanazok a jogai, mint az ételáldozat esetében."

14. Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta:

15. "Ha valaki csalást követ el, és meggondolatlanul vét azáltal, hogy túlteszi magát az Úr szent jogain, az vigyen az Úrnak jóvátételi áldozatul egy hibátlan kost a nyájból, amely a szentély sékel-mértékében két ezüstsékelt ér.

16. Ezt rója le, hogy így jóvátegye a szent dolgokon ejtett sérelmet, azonkívül egyötödével pótolja ki az értékét, és adja át a papnak. Az végezze el rajta az engesztelés szertartását az áldozati kossal, s akkor bocsánatot nyer.

17. Ha valaki vétkezik, és tudtán kívül olyat tesz, amit az Úr parancsa tilt, felelõsséget von magára és hordozza vétke terhét.

18. Hozzon a papnak jóvátételi áldozatul a nyájból egy hibátlan kost, amelynek megfelelõ az értéke. A pap végezze el rajta az engesztelés szertartását azért, amit figyelmetlenségbõl elkövetett, s akkor bocsánatot nyer.

19. Ez jóvátételi áldozat. Az ember biztosan vétkes volt az Úr elõtt."

20. Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta neki:

21. "Ha valaki vétkezik és bûnt követ el az Úr ellen azáltal, hogy letagadja embertársa elõtt a nála letétbe helyezett, a gondjára bízott vagy az eltulajdonított dolgot, vagy pedig becsapja embertársát;

22. továbbá ha elveszett tárgyat talál és letagadja, vagy ha hamisan esküszik bármilyen bûnnel kapcsolatban, amelyet ember elkövethet;

23. ha tehát vétkezik, és így felelõsséget von magára, térítse meg, amit elvett vagy jogtalanul követelt: a rábízott letétet, az elveszett tárgyat, amit talált, és

24. minden olyan dolgot, amellyel kapcsolatban hamisan esküdött. Pótolja ki még az ötödével, és adja át az összeget a tulajdonosnak azon a napon, amelyen eszébe jutott bûnössége.

25. Azután ajánljon fel az Úrnak jóvátételi áldozatul egy hibátlan kost a nyájból; ezt becsüljék fel a papnak lefizetett érték szerint mint jóvátételi áldozatot.

26. Õ meg végezze el rajta az engesztelés szertartását az Úr elõtt, hogy bocsánatot nyerjen, bármilyen tettel vétkezett is."

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina