1. kai basileuV aiguptou hqroisen dunameiV pollaV wV h ammoV h para to ceiloV thV qalasshV kai ploia polla kai ezhthse katakrathsai thV basileiaV alexandrou dolw kai prosqeinai authn th basileia autou

2. kai exhlqen eiV surian logoiV eirhnikoiV kai hnoigon autw oi apo twn polewn kai sunhntwn autw oti entolh hn alexandrou tou basilewV sunantan autw dia to penqeron autou einai

3. wV de eiseporeueto eiV taV poleiV ptolemaioV apetasse taV dunameiV frouran en ekasth polei

4. wV de hggisan azwtou edeixan autw to ieron dagwn empepurismenon kai azwton kai ta peripolia authV kaqhrhmena kai ta swmata errimmena kai touV empepurismenouV ouV enepurisen en tw polemw epoihsan gar qimwniaV autwn en th odw autou

5. kai dihghsanto tw basilei a epoihsen iwnaqan eiV to yogisai auton kai esighsen o basileuV

6. kai sunhnthsen iwnaqan tw basilei eiV iopphn meta doxhV kai hspasanto allhlouV kai ekoimhqhsan ekei

7. kai eporeuqh iwnaqan meta tou basilewV ewV tou potamou tou kaloumenou eleuqerou kai epestreyen eiV ierousalhm

8. o de basileuV ptolemaioV ekurieusen twn polewn thV paraliaV ewV seleukeiaV thV paraqalassiaV kai dielogizeto peri alexandrou logismouV ponhrouV

9. kai apesteilen presbeiV proV dhmhtrion ton basilea legwn deuro sunqwmeqa proV eautouV diaqhkhn kai dwsw soi thn qugatera mou hn eicen alexandroV kai basileuseiV thV basileiaV tou patroV sou

10. metamemelhmai gar douV autw thn qugatera mou ezhthsen gar apokteinai me

11. kai eyogisen auton carin tou epiqumhsai auton thV basileiaV autou

12. kai afelomenoV autou thn qugatera edwken authn tw dhmhtriw kai hlloiwqh tw alexandrw kai efanh h ecqra autwn

13. kai eishlqen ptolemaioV eiV antioceian kai perieqeto to diadhma thV asiaV kai perieqeto duo diadhmata peri thn kefalhn autou to thV aiguptou kai asiaV

14. alexandroV de o basileuV hn en kilikia kata touV kairouV ekeinouV oti apestatoun oi apo twn topwn ekeinwn

15. kai hkousen alexandroV kai hlqen ep' auton en polemw kai exhgagen ptolemaioV kai aphnthsen autw en ceiri iscura kai etropwsato auton

16. kai efugen alexandroV eiV thn arabian tou skepasqhnai auton ekei o de basileuV ptolemaioV uywqh

17. kai afeilen zabdihl o aray thn kefalhn alexandrou kai apesteilen tw ptolemaiw

18. kai o basileuV ptolemaioV apeqanen en th hmera th trith kai oi onteV en toiV ocurwmasin autou apwlonto upo twn en toiV ocurwmasin

19. kai ebasileusen dhmhtrioV etouV ebdomou kai exhkostou kai ekatostou

20. en taiV hmeraiV ekeinaiV sunhgagen iwnaqan touV ek thV ioudaiaV tou ekpolemhsai thn akran thn en ierousalhm kai epoihsen ep' authn mhcanaV pollaV

21. kai eporeuqhsan tineV misounteV to eqnoV autwn andreV paranomoi proV ton basilea kai aphggeilan autw oti iwnaqan perikaqhtai thn akran

22. kai akousaV wrgisqh wV de hkousen euqewV anazeuxaV hlqen eiV ptolemaida kai egrayen iwnaqan tou mh perikaqhsqai kai tou apanthsai auton autw summisgein eiV ptolemaida thn tacisthn

23. wV de hkousen iwnaqan ekeleusen perikaqhsqai kai epelexen twn presbuterwn israhl kai twn ierewn kai edwken eauton tw kindunw

24. kai labwn argurion kai crusion kai imatismon kai etera xenia pleiona kai eporeuqh proV ton basilea eiV ptolemaida kai euren carin enantion autou

25. kai enetugcanon kat' autou tineV anomoi twn ek tou eqnouV

26. kai epoihsen autw o basileuV kaqwV epoihsan autw oi pro autou kai uywsen auton enantion twn filwn autou pantwn

27. kai esthsen autw thn arcierwsunhn kai osa alla eicen timia to proteron kai epoihsen auton twn prwtwn filwn hgeisqai

28. kai hxiwsen iwnaqan ton basilea poihsai thn ioudaian aforologhton kai taV treiV toparciaV kai thn samaritin kai ephggeilato autw talanta triakosia

29. kai eudokhsen o basileuV kai egrayen tw iwnaqan epistolaV peri pantwn toutwn ecousaV ton tropon touton

30. basileuV dhmhtrioV iwnaqan tw adelfw cairein kai eqnei ioudaiwn

31. to antigrafon thV epistolhV hV egrayamen lasqenei tw suggenei hmwn peri umwn gegrafamen kai proV umaV opwV eidhte

32. basileuV dhmhtrioV lasqenei tw patri cairein

33. tw eqnei twn ioudaiwn filoiV hmwn kai sunthrousin ta proV hmaV dikaia ekrinamen agaqon poihsai carin thV ex autwn eunoiaV proV hmaV

34. estakamen autoiV ta te oria thV ioudaiaV kai touV treiV nomouV afairema kai ludda kai raqamin proseteqhsan th ioudaia apo thV samaritidoV kai panta ta sugkurounta autoiV pasin toiV qusiazousin eiV ierosoluma anti twn basilikwn wn elambanen o basileuV par' autwn to proteron kat' eniauton apo twn genhmatwn thV ghV kai twn akrodruwn

35. kai ta alla ta anhkonta hmin apo tou nun twn dekatwn kai twn telwn twn anhkontwn hmin kai taV tou aloV limnaV kai touV anhkontaV hmin stefanouV panta eparkesomen autoiV

36. kai ouk aqethqhsetai oude en toutwn apo tou nun eiV ton apanta cronon

37. nun oun epimelesqe tou poihsai toutwn antigrafon kai doqhtw iwnaqan kai teqhtw en tw orei tw agiw en topw epishmw

38. kai eiden dhmhtrioV o basileuV oti hsucasen h gh enwpion autou kai ouden autw anqeisthkei kai apelusen pasaV taV dunameiV autou ekaston eiV ton idion topon plhn twn xenwn dunamewn wn exenologhsen apo twn nhswn twn eqnwn kai hcqranan autw pasai ai dunameiV ai apo twn paterwn

39. trufwn de hn twn para alexandrou to proteron kai eiden oti pasai ai dunameiV katagogguzousin kata tou dhmhtriou kai eporeuqh proV imalkoue ton araba oV etrefen antiocon to paidarion ton tou alexandrou

40. kai proshdreuen autw opwV paradoi auton autw opwV basileush anti tou patroV autou kai aphggeilen autw osa sunetelesen o dhmhtrioV kai thn ecqran hn ecqrainousin autw ai dunameiV autou kai emeinen ekei hmeraV pollaV

41. kai apesteilen iwnaqan proV dhmhtrion ton basilea ina ekbalh touV ek thV akraV ex ierousalhm kai touV en toiV ocurwmasin hsan gar polemounteV ton israhl

42. kai apesteilen dhmhtrioV proV iwnaqan legwn ou tauta monon poihsw soi kai tw eqnei sou alla doxh doxasw se kai to eqnoV sou ean eukairiaV tucw

43. nun oun orqwV poihseiV aposteilaV moi andraV oi summachsousin moi oti apesthsan pasai ai dunameiV mou

44. kai apesteilen iwnaqan andraV trisciliouV dunatouV iscui autw eiV antioceian kai hlqon proV ton basilea kai hufranqh o basileuV epi th efodw autwn

45. kai episunhcqhsan oi apo thV polewV eiV meson thV polewV eiV andrwn dwdeka muriadaV kai hboulonto anelein ton basilea

46. kai efugen o basileuV eiV thn aulhn kai katelabonto oi ek thV polewV taV diodouV thV polewV kai hrxanto polemein

47. kai ekalesen o basileuV touV ioudaiouV epi bohqeian kai episunhcqhsan proV auton panteV ama kai diesparhsan en th polei kai apekteinan en th hmera ekeinh eiV muriadaV deka

48. kai enepurisan thn polin kai elabon skula polla en ekeinh th hmera kai eswsan ton basilea

49. kai eidon oi apo thV polewV oti katekrathsan oi ioudaioi thV polewV wV hboulonto kai hsqenhsan taiV dianoiaiV autwn kai ekekraxan proV ton basilea meta dehsewV legonteV

50. doV hmin dexiaV kai pausasqwsan oi ioudaioi polemounteV hmaV kai thn polin

51. kai erriyan ta opla kai epoihsan eirhnhn kai edoxasqhsan oi ioudaioi enantion tou basilewV kai enwpion pantwn twn en th basileia autou kai epestreyan eiV ierousalhm econteV skula polla

52. kai ekaqisen dhmhtrioV o basileuV epi qronou thV basileiaV autou kai hsucasen h gh enwpion autou

53. kai eyeusato panta osa eipen kai hllotriwqh tw iwnaqan kai ouk antapedwken taV eunoiaV aV antapedwken autw kai eqliben auton sfodra

54. meta de tauta apestreyen trufwn kai antiocoV met' autou paidarion newteron kai ebasileusen kai epeqeto diadhma

55. kai episunhcqhsan proV auton pasai ai dunameiV aV apeskorakisen dhmhtrioV kai epolemhsan proV auton kai efugen kai etropwqh

56. kai elaben trufwn ta qhria kai katekrathsen thV antioceiaV

57. kai egrayen antiocoV o newteroV iwnaqh legwn isthmi soi thn arcierwsunhn kai kaqisthmi se epi twn tessarwn nomwn kai einai se twn filwn tou basilewV

58. kai apesteilen autw cruswmata kai diakonian kai edwken autw exousian pinein en cruswmasin kai einai en porfura kai ecein porphn crushn

59. kai simwna ton adelfon autou katesthsen strathgon apo thV klimakoV turou ewV twn oriwn aiguptou

60. kai exhlqen iwnaqan kai dieporeueto peran tou potamou kai en taiV polesin kai hqroisqhsan proV auton pasa dunamiV suriaV eiV summacian kai hlqen eiV askalwna kai aphnthsan autw oi ek thV polewV endoxwV

61. kai aphlqen ekeiqen eiV gazan kai apekleisan oi apo gazhV kai periekaqisen peri authn kai enepurisen ta peripolia authV en puri kai eskuleusen auta

62. kai hxiwsan oi apo gazhV iwnaqan kai edwken autoiV dexiaV kai elaben touV uiouV twn arcontwn autwn eiV omhra kai exapesteilen autouV eiV ierousalhm kai dihlqen thn cwran ewV damaskou

63. kai hkousen iwnaqan oti parhsan oi arconteV dhmhtriou eiV khdeV thn en th galilaia meta dunamewV pollhV boulomenoi metasthsai auton thV creiaV

64. kai sunhnthsen autoiV ton de adelfon autou simwna katelipen en th cwra

65. kai parenebalen simwn epi baiqsoura kai epolemei authn hmeraV pollaV kai sunekleisen authn

66. kai hxiwsan auton tou dexiaV labein kai edwken autoiV kai exebalen autouV ekeiqen kai katelabeto thn polin kai eqeto ep' authn frouran

67. kai iwnaqan kai h parembolh autou parenebalon epi to udwr tou gennhsar kai wrqrisan to prwi eiV to pedion aswr

68. kai idou h parembolh allofulwn aphnta autw en tw pediw kai exebalon enedron ep' auton en toiV oresin autoi de aphnthsan ex enantiaV

69. ta de enedra exanesthsan ek twn topwn autwn kai sunhyan polemon

70. kai efugon oi para iwnaqou panteV oude eiV kateleifqh ap' autwn plhn mattaqiaV o tou ayalwmou kai ioudaV o tou calfi arconteV thV stratiaV twn dunamewn

71. kai dierrhxen iwnaqan ta imatia autou kai epeqeto ghn epi thn kefalhn autou kai proshuxato

72. kai upestreyen proV autouV polemw kai etropwsato autouV kai efugon

73. kai eidon oi feugonteV par' autou kai epestreyan ep' auton kai ediwkon met' autou ewV kedeV ewV thV parembolhV autwn kai parenebalon ekei

74. kai epeson ek twn allofulwn en th hmera ekeinh eiV andraV trisciliouV kai epestreyen iwnaqan eiV ierousalhm

“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina