1. kai egeneto ta oria fulhV iouda kata dhmouV autwn apo twn oriwn thV idoumaiaV apo thV erhmou sin ewV kadhV proV liba

2. kai egenhqh autwn ta oria apo liboV ewV merouV thV qalasshV thV alukhV apo thV lofiaV thV feroushV epi liba

3. kai diaporeuetai apenanti thV prosanabasewV akrabin kai ekperiporeuetai senna kai anabainei apo liboV epi kadhV barnh kai ekporeuetai aswrwn kai prosanabainei eiV addara kai periporeuetai thn kata dusmaV kadhV

4. kai poreuetai epi asemwna kai diekbalei ewV faraggoV aiguptou kai estai autou h diexodoV twn oriwn epi thn qalassan touto estin autwn oria apo liboV

5. kai ta oria apo anatolwn pasa h qalassa h alukh ewV tou iordanou kai ta oria autwn apo borra kai apo thV lofiaV thV qalasshV kai apo tou merouV tou iordanou

6. epibainei ta oria epi baiqagla kai paraporeuetai apo borra epi baiqaraba kai prosanabainei ta oria epi liqon baiwn uiou roubhn

7. kai prosanabainei ta oria epi to tetarton thV faraggoV acwr kai katabainei epi galgal h estin apenanti thV prosbasewV addamin h estin kata liba th faraggi kai diekbalei epi to udwr phghV hliou kai estai autou h diexodoV phgh rwghl

8. kai anabainei ta oria eiV faragga onom epi nwtou iebouV apo liboV auth estin ierousalhm kai diekballei ta oria epi korufhn orouV h estin kata proswpon faraggoV onom proV qalasshV h estin ek merouV ghV rafain epi borra

9. kai diekballei to orion apo korufhV tou orouV epi phghn udatoV nafqw kai diekballei eiV to oroV efrwn kai exaxei to orion eiV baal auth estin poliV iarim

10. kai perieleusetai orion apo baal epi qalassan kai pareleusetai eiV oroV assareV epi nwtou polin iarim apo borra auth estin caslwn kai katabhsetai epi polin hliou kai pareleusetai epi liba

11. kai diekbalei to orion kata nwtou akkarwn epi borran kai diekbalei ta oria eiV sakcarwna kai pareleusetai oroV thV bala kai diekbalei epi iabnhl kai estai h diexodoV twn oriwn epi qalassan

12. kai ta oria autwn apo qalasshV h qalassa h megalh oriei tauta ta oria uiwn iouda kuklw kata dhmouV autwn

13. kai tw caleb uiw iefonnh edwken merida en mesw uiwn iouda dia prostagmatoV tou qeou kai edwken autw ihsouV thn polin arbok mhtropolin enak auth estin cebrwn

14. kai exwleqreusen ekeiqen caleb uioV iefonnh touV treiV uiouV enak ton sousi kai ton qolmi kai ton acima

15. kai anebh ekeiqen caleb epi touV katoikountaV dabir to de onoma dabir hn to proteron poliV grammatwn

16. kai eipen caleb oV ean labh kai ekkoyh thn polin twn grammatwn kai kurieush authV dwsw autw thn acsan qugatera mou eiV gunaika

17. kai elaben authn goqonihl uioV kenez adelfoV caleb o newteroV kai edwken autw thn acsan qugatera autou autw gunaika

18. kai egeneto en tw eisporeuesqai authn kai sunebouleusato autw legousa aithsomai ton patera mou agron kai ebohsen ek tou onou kai eipen auth caleb ti estin soi

19. kai eipen autw doV moi eulogian oti eiV ghn nageb dedwkaV me doV moi thn golaqmain kai edwken auth caleb thn golaqmain thn anw kai thn golaqmain thn katw

20. auth h klhronomia fulhV uiwn iouda

21. egenhqhsan de ai poleiV autwn poliV prwth fulhV uiwn iouda ef' oriwn edwm epi thV erhmou kaibaiselehl kai ara kai aswr

22. kai ikam kai regma kai arouhl

23. kai kadhV kai asoriwnain

24. kai mainam kai balmainan kai ai kwmai autwn

25. kai ai poleiV aserwn auth aswr

26. kai shn kai salmaa kai mwlada

27. kai seri kai baifalad

28. kai colasewla kai bhrsabee kai ai kwmai autwn kai ai epauleiV autwn

29. bala kai bakwk kai asom

30. kai elbwudad kai baiqhl kai erma

31. kai sekelak kai macarim kai seqennak

32. kai labwV kai salh kai erwmwq poleiV kq# kai ai kwmai autwn

33. en th pedinh astawl kai raa kai assa

34. kai ramen kai tanw kai ilouqwq kai maiani

35. kai iermouq kai odollam kai membra kai sawcw kai azhka

36. kai sakarim kai gadhra kai ai epauleiV authV poleiV deka tessareV kai ai kwmai autwn

37. senna kai adasan kai magadagad

38. kai dalal kai masfa kai iakarehl

39. kai lachV kai bashdwq kai ideadalea

40. kai cabra kai maceV kai maacwV

41. kai geddwr kai bagadihl kai nwman kai makhdan poleiV dekaex kai ai kwmai autwn

42. lemna kai iqak

43. kai anwc kai iana kai nasib

44. kai keilam kai akiezi kai kezib kai baqhsar kai ailwn poleiV deka kai ai kwmai autwn

45. akkarwn kai ai kwmai authV kai ai epauleiV autwn

46. apo akkarwn gemna kai pasai osai eisin plhsion ashdwq kai ai kwmai autwn

47. asiedwq kai ai kwmai authV kai ai epauleiV authV gaza kai ai kwmai authV kai ai epauleiV authV ewV tou ceimarrou aiguptou kai h qalassa h megalh diorizei

48. kai en th oreinh samir kai ieqer kai swca

49. kai renna kai poliV grammatwn auth dabir

50. kai anwn kai eskaiman kai aisam

51. kai gosom kai calou kai canna poleiV endeka kai ai kwmai autwn

52. airem kai remna kai soma

53. kai iemain kai baiqacou kai fakoua

54. kai euma kai poliV arbok auth estin cebrwn kai swrq poleiV ennea kai ai epauleiV autwn

55. mawr kai cermel kai ozib kai itan

56. kai iarihl kai iarikam kai zakanaim

57. kai gabaa kai qamnaqa poleiV ennea kai ai kwmai autwn

58. aloua kai baiqsour kai geddwn

59. kai magarwq kai baiqanam kai qekoum poleiV ex kai ai kwmai autwn [59a] qekw kai efraqa auth estin baiqleem kai fagwr kai aitan kai koulon kai tatam kai ewbhV kai karem kai galem kai qeqhr kai manocw poleiV endeka kai ai kwmai autwn

60. kariaqbaal auth h poliV iarim kai swqhba poleiV duo kai ai epauleiV autwn

61. kai baddargiV kai qarabaam kai ainwn kai aicioza

62. kai naflazwn kai ai poleiV sadwm kai ankadhV poleiV epta kai ai kwmai autwn

63. kai o iebousaioV katwkei en ierousalhm kai ouk hdunasqhsan oi uioi iouda apolesai autouV kai katwkhsan oi iebousaioi en ierousalhm ewV thV hmeraV ekeinhV

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina