Found 1602 Results for: kata

 • ergon ufanton eiV allhla sumpeplegmenon kaq' eauto ex autou epoihsan kata thn autou poihsin ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 36, 12)

 • kai epoihsan logeion ergon ufanton poikilia kata to ergon thV epwmidoV ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV (Êxodo 36, 15)

 • kai eiV taV duo sumbolaV ta duo emplokia kai epeqhkan epi taV duo aspidiskaV kai epeqhkan epi touV wmouV thV epwmidoV ex enantiaV kata proswpon (Êxodo 36, 25)

 • kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV katwqen autou kata proswpon kata thn sumbolhn anwqen thV sunufhV thV epwmidoV (Êxodo 36, 27)

 • istia pentekaideka phcewn to kata nwtou kai oi stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV (Êxodo 37, 12)

 • kai epi tou nwtou tou deuterou enqen kai enqen kata thn pulhn thV aulhV aulaiai pentekaideka phcewn kai oi stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV (Êxodo 37, 13)

 • pan to crusion o kateirgasqh eiV ta erga kata pasan thn ergasian twn agiwn egeneto crusiou tou thV aparchV ennea kai eikosi talanta kai eptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton agion (Êxodo 39, 1)

 • dracmh mia th kefalh to hmisu tou siklou kata ton siklon ton agion paV o paraporeuomenoV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw eiV taV exhkonta muriadaV kai triscilioi pentakosioi kai penthkonta (Êxodo 39, 3)

 • kai ekdeiranteV to olokautwma meliousin auto kata melh (Levítico 1, 6)

 • kai dielousin auto kata melh kai thn kefalhn kai to stear kai epistoibasousin auta oi iereiV epi ta xula ta epi tou puroV ta epi tou qusiasthriou (Levítico 1, 12)

 • kai afelei ton prolobon sun toiV pteroiV kai ekbalei auto para to qusiasthrion kata anatolaV eiV ton topon thV spodou (Levítico 1, 16)

 • kai bayei o iereuV ton daktulon eiV to aima kai prosranei apo tou aimatoV eptakiV enanti kuriou kata to katapetasma to agion (Levítico 4, 6)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina