Found 1602 Results for: kata

 • kai anasthseiV thn skhnhn kata to eidoV to dedeigmenon soi en tw orei (Êxodo 26, 30)

 • kai eisaxeiV touV foreiV eiV touV daktuliouV kai estwsan oi foreiV kata ta pleura tou qusiasthriou en tw airein auto (Êxodo 27, 7)

 • koilon sanidwton poihseiV auto kata to paradeicqen soi en tw orei outwV poihseiV auto (Êxodo 27, 8)

 • to de euroV thV aulhV to kata qalassan istia penthkonta phcwn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka (Êxodo 27, 12)

 • kai to ufasma twn epwmidwn o estin ep' autw kata thn poihsin ex autou estai ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV (Êxodo 28, 8)

 • ex onomata epi ton liqon ton ena kai ta ex onomata ta loipa epi ton liqon ton deuteron kata taV geneseiV autwn (Êxodo 28, 10)

 • kai poihseiV duo krosswta ek crusiou kaqarou katamemigmena en anqesin ergon plokhV kai epiqhseiV ta krosswta ta peplegmena epi taV aspidiskaV kata taV parwmidaV autwn ek twn emprosqiwn (Êxodo 28, 14)

 • kai poihseiV logeion twn krisewn ergon poikiltou kata ton ruqmon thV epwmidoV poihseiV auto ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV poihseiV auto (Êxodo 28, 15)

 • kai o sticoV o tetartoV crusoliqoV kai bhrullion kai onucion perikekalummena crusiw sundedemena en crusiw estwsan kata sticon autwn (Êxodo 28, 20)

 • kai oi liqoi estwsan ek twn onomatwn twn uiwn israhl deka duo kata ta onomata autwn glufai sfragidwn ekastoV kata to onoma estwsan eiV deka duo fulaV (Êxodo 28, 21)

 • kai lhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl epi tou logeiou thV krisewV epi tou sthqouV eisionti eiV to agion mnhmosunon enanti tou qeou [29a] kai qhseiV epi to logeion thV krisewV touV krossouV ta alusidwta ep' amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseiV kai taV duo aspidiskaV epiqhseiV ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV kata proswpon (Êxodo 28, 29)

 • kai epiqhseiV auto epi uakinqou keklwsmenhV kai estai epi thV mitraV kata proswpon thV mitraV estai (Êxodo 28, 37)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina