Found 1602 Results for: kata

 • sunepimarturountoV tou qeou shmeioiV te kai terasin kai poikilaiV dunamesin kai pneumatoV agiou merismoiV kata thn autou qelhsin (Hebreus 2, 4)

 • oqen wfeilen kata panta toiV adelfoiV omoiwqhnai ina elehmwn genhtai kai pistoV arciereuV ta proV ton qeon eiV to ilaskesqai taV amartiaV tou laou (Hebreus 2, 17)

 • mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw (Hebreus 3, 8)

 • ou gar ecomen arcierea mh dunamenon sumpaqhsai taiV asqeneiaiV hmwn pepeiramenon de kata panta kaq omoiothta cwriV amartiaV (Hebreus 4, 15)

 • kaqwV kai en eterw legei su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek (Hebreus 5, 6)

 • prosagoreuqeiV upo tou qeou arciereuV kata thn taxin melcisedek (Hebreus 5, 10)

 • anqrwpoi men gar kata tou meizonoV omnuousin kai pashV autoiV antilogiaV peraV eiV bebaiwsin o orkoV (Hebreus 6, 16)

 • opou prodromoV uper hmwn eishlqen ihsouV kata thn taxin melcisedek arciereuV genomenoV eiV ton aiwna (Hebreus 6, 20)

 • kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin touV adelfouV autwn kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV abraam (Hebreus 7, 5)

 • ei men oun teleiwsiV dia thV leuitikhV ierwsunhV hn o laoV gar ep auth nenomoqethto tiV eti creia kata thn taxin melcisedek eteron anistasqai ierea kai ou kata thn taxin aarwn legesqai (Hebreus 7, 11)

 • kai perissoteron eti katadhlon estin ei kata thn omoiothta melcisedek anistatai iereuV eteroV (Hebreus 7, 15)

 • oV ou kata nomon entolhV sarkikhV gegonen alla kata dunamin zwhV akatalutou (Hebreus 7, 16)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina