Found 1602 Results for: kata

 • epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon (Gênesis 45, 21)

 • kai tw patri autou apesteilen kata ta auta kai deka onouV airontaV apo pantwn twn agaqwn aiguptou kai deka hmionouV airousaV artouV tw patri autou eiV odon (Gênesis 45, 23)

 • kai esitometrei iwshf tw patri kai toiV adelfoiV autou kai panti tw oikw tou patroV autou siton kata swma (Gênesis 47, 12)

 • alla koimhqhsomai meta twn paterwn mou kai areiV me ex aiguptou kai qayeiV me en tw tafw autwn o de eipen egw poihsw kata to rhma sou (Gênesis 47, 30)

 • egw de hnika hrcomhn ek mesopotamiaV thV suriaV apeqanen rachl h mhthr sou en gh canaan eggizontoV mou kata ton ippodromon cabraqa thV ghV tou elqein efraqa kai katwruxa authn en th odw tou ippodromou auth estin baiqleem (Gênesis 48, 7)

 • gad peirathrion peirateusei auton autoV de peirateusei autwn kata podaV (Gênesis 49, 19)

 • panteV outoi uioi iakwb dwdeka kai tauta elalhsen autoiV o pathr autwn kai euloghsen autouV ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autouV (Gênesis 49, 28)

 • kai katwdunwn autwn thn zwhn en toiV ergoiV toiV sklhroiV tw phlw kai th plinqeia kai pasi toiV ergoiV toiV en toiV pedioiV kata panta ta erga wn katedoulounto autouV meta biaV (Êxodo 1, 14)

 • kai tauta ta onomata twn uiwn leui kata suggeneiaV autwn gedswn kaaq kai merari kai ta eth thV zwhV leui ekaton triakonta epta (Êxodo 6, 16)

 • kai uioi merari mooli kai omousi outoi oikoi patriwn leui kata suggeneiaV autwn (Êxodo 6, 19)

 • kai eleazar o tou aarwn elaben twn qugaterwn foutihl autw gunaika kai eteken autw ton fineeV autai ai arcai patriaV leuitwn kata geneseiV autwn (Êxodo 6, 25)

 • kai estai kraugh megalh kata pasan ghn aiguptou htiV toiauth ou gegonen kai toiauth ouketi prosteqhsetai (Êxodo 11, 6)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina