Found 1602 Results for: kata

 • ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanouV einai eiV probaton sullhmyetai meq' eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastoV to arkoun autw sunariqmhsetai eiV probaton (Êxodo 12, 4)

 • ekalesen de mwushV pasan gerousian uiwn israhl kai eipen proV autouV apelqonteV labete umin eautoiV probaton kata suggeneiaV umwn kai qusate to pasca (Êxodo 12, 21)

 • kai fulaxesqe ton nomon touton kata kairouV wrwn af' hmerwn eiV hmeraV (Êxodo 13, 10)

 • kai su eparon th rabdw sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai rhxon authn kai eiselqatwsan oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron (Êxodo 14, 16)

 • kai eishlqon oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron kai to udwr autoiV teicoV ek dexiwn kai teicoV ex euwnumwn (Êxodo 14, 22)

 • kai eipen mwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq' hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq' hmwn o goggusmoV umwn estin all' h kata tou qeou (Êxodo 16, 8)

 • touto to rhma o sunetaxen kurioV sunagagete ap' autou ekastoV eiV touV kaqhkontaV gomor kata kefalhn kata ariqmon yucwn umwn ekastoV sun toiV suskhnioiV umwn sullexate (Êxodo 16, 16)

 • kai aphren pasa sunagwgh uiwn israhl ek thV erhmou sin kata parembolaV autwn dia rhmatoV kuriou kai parenebalosan en rafidin ouk hn de udwr tw law piein (Êxodo 17, 1)

 • ou yeudomarturhseiV kata tou plhsion sou marturian yeudh (Êxodo 20, 16)

 • ean de tw uiw kaqomologhshtai authn kata to dikaiwma twn qugaterwn poihsei auth (Êxodo 21, 9)

 • ean de uion h qugatera keratish kata to dikaiwma touto poihsousin autw (Êxodo 21, 31)

 • ean de kataboskhsh tiV agron h ampelwna kai afh to kthnoV autou kataboskhsai agron eteron apoteisei ek tou agrou autou kata to genhma autou ean de panta ton agron kataboskhsh ta beltista tou agrou autou kai ta beltista tou ampelwnoV autou apoteisei (Êxodo 22, 4)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina