1. en tw iasasqai me ton israhl kai apokalufqhsetai h adikia efraim kai h kakia samareiaV oti hrgasanto yeudh kai klepthV proV auton eiseleusetai ekdiduskwn lhsthV en th odw autou

2. opwV sunadwsin wV sunadonteV th kardia autwn pasaV taV kakiaV autwn emnhsqhn nun ekuklwsen autouV ta diaboulia autwn apenanti tou proswpou mou egenonto

3. en taiV kakiaiV autwn eufranan basileiV kai en toiV yeudesin autwn arcontaV

4. panteV moiceuonteV wV klibanoV kaiomenoV eiV peyin katakaumatoV apo thV flogoV apo furasewV steatoV ewV tou zumwqhnai auto

5. ai hmerai twn basilewn umwn hrxanto oi arconteV qumousqai ex oinou exeteinen thn ceira autou meta loimwn

6. dioti anekauqhsan wV klibanoV ai kardiai autwn en tw katarassein autouV olhn thn nukta upnou efraim eneplhsqh prwi egenhqh anekauqh wV puroV feggoV

7. panteV eqermanqhsan wV klibanoV kai katefagon touV kritaV autwn panteV oi basileiV autwn epesan ouk hn o epikaloumenoV en autoiV proV me

8. efraim en toiV laoiV autou sunanemeignuto efraim egeneto egkrufiaV ou metastrefomenoV

9. katefagon allotrioi thn iscun autou autoV de ouk epegnw kai poliai exhnqhsan autw kai autoV ouk egnw

10. kai tapeinwqhsetai h ubriV israhl eiV proswpon autou kai ouk epestreyan proV kurion ton qeon autwn kai ouk exezhthsan auton en pasi toutoiV

11. kai hn efraim wV peristera anouV ouk ecousa kardian aigupton epekaleito kai eiV assuriouV eporeuqhsan

12. kaqwV an poreuwntai epibalw ep' autouV to diktuon mou kaqwV ta peteina tou ouranou kataxw autouV paideusw autouV en th akoh thV qliyewV autwn

13. ouai autoiV oti apephdhsan ap' emou deilaioi eisin oti hsebhsan eiV eme egw de elutrwsamhn autouV autoi de katelalhsan kat' emou yeudh

14. kai ouk ebohsan proV me ai kardiai autwn all' h wloluzon en taiV koitaiV autwn epi sitw kai oinw katetemnonto epaideuqhsan en emoi

15. kagw katiscusa touV bracionaV autwn kai eiV eme elogisanto ponhra

16. apestrafhsan eiV ouqen egenonto wV toxon entetamenon pesountai en romfaia oi arconteV autwn di' apaideusian glwsshV autwn outoV o faulismoV autwn en gh aiguptw

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina