1. akousate oun basileiV kai sunete maqete dikastai peratwn ghV

2. enwtisasqe oi kratounteV plhqouV kai gegaurwmenoi epi ocloiV eqnwn

3. oti edoqh para kuriou h krathsiV umin kai h dunasteia para uyistou oV exetasei umwn ta erga kai taV boulaV diereunhsei

4. oti uphretai onteV thV autou basileiaV ouk ekrinate orqwV oude efulaxate nomon oude kata thn boulhn tou qeou eporeuqhte

5. friktwV kai tacewV episthsetai umin oti krisiV apotomoV en toiV uperecousin ginetai

6. o gar elacistoV suggnwstoV estin eleouV dunatoi de dunatwV etasqhsontai

7. ou gar uposteleitai proswpon o pantwn despothV oude entraphsetai megeqoV oti mikron kai megan autoV epoihsen omoiwV te pronoei peri pantwn

8. toiV de krataioiV iscura efistatai ereuna

9. proV umaV oun w turannoi oi logoi mou ina maqhte sofian kai mh parapeshte

10. oi gar fulaxanteV osiwV ta osia osiwqhsontai kai oi didacqenteV auta eurhsousin apologian

11. epiqumhsate oun twn logwn mou poqhsate kai paideuqhsesqe

12. lampra kai amarantoV estin h sofia kai eucerwV qewreitai upo twn agapwntwn authn kai eurisketai upo twn zhtountwn authn

13. fqanei touV epiqumountaV prognwsqhnai

14. o orqrisaV proV authn ou kopiasei paredron gar eurhsei twn pulwn autou

15. to gar enqumhqhnai peri authV fronhsewV teleiothV kai o agrupnhsaV di' authn tacewV amerimnoV estai

16. oti touV axiouV authV auth periercetai zhtousa kai en taiV triboiV fantazetai autoiV eumenwV kai en pash epinoia upanta autoiV

17. arch gar authV h alhqestath paideiaV epiqumia frontiV de paideiaV agaph

18. agaph de thrhsiV nomwn authV prosoch de nomwn bebaiwsiV afqarsiaV

19. afqarsia de egguV einai poiei qeou

20. epiqumia ara sofiaV anagei epi basileian

21. ei oun hdesqe epi qronoiV kai skhptroiV turannoi lawn timhsate sofian ina eiV ton aiwna basileushte

22. ti de estin sofia kai pwV egeneto apaggelw kai ouk apokruyw umin musthria alla ap' archV genesewV exicniasw kai qhsw eiV to emfaneV thn gnwsin authV kai ou mh parodeusw thn alhqeian

23. oute mhn fqonw tethkoti sunodeusw oti outoV ou koinwnhsei sofia

24. plhqoV de sofwn swthria kosmou kai basileuV fronimoV eustaqeia dhmou

25. wste paideuesqe toiV rhmasin mou kai wfelhqhsesqe

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina