Fundar 3448 Resultados para: kad

 • Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze. (Knjiga Postanka 15, 12)

 • Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruæa zublja te proðu izmeðu onih dijelova. (Knjiga Postanka 15, 17)

 • Kenijce, Kenižane, Kadmonce, (Knjiga Postanka 15, 19)

 • Uðe on k Hagari te ona zaèe. A kad je vidjela da je zaèela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu. (Knjiga Postanka 16, 4)

 • Stoga se taj zdenac zove Beer Lahaj Roi - Zdenac životvornog Svevida, a eno ga izmeðu Kadeša i Bereda. (Knjiga Postanka 16, 14)

 • Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu je Hagara rodila Jišmaela. (Knjiga Postanka 16, 16)

 • Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu reèe: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporoèan budi. (Knjiga Postanka 17, 1)

 • Svako muško meðu vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, roðen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. (Knjiga Postanka 17, 12)

 • Kad je završio razgovor s njim, od Abrahama Bog se podiže. (Knjiga Postanka 17, 22)

 • Abrahamu bijaše devedeset i devet godina kad se obrezao, (Knjiga Postanka 17, 24)

 • a njegovu sinu Jišmaelu bijaše trinaest godina kad ga obreza. (Knjiga Postanka 17, 25)

 • Onda on reèe: "Vratit æu se k tebi kad isteèe vrijeme trudnoæe; a tvoja žena Sara imat æe sina." Iza njega, na ulazu u šator, Sara je prisluškivala. (Knjiga Postanka 18, 10)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina