Fundar 3448 Resultados para: kad

 • Zar je Jahvi išta nemoguæe? Navratit æu se k tebi kad isteèe vrijeme trudnoæe: Sara æe imati sina." (Knjiga Postanka 18, 14)

 • kad æe od Abrahama nastati velik i brojan narod te æe se svi narodi zemlje njim blagoslivljati? (Knjiga Postanka 18, 18)

 • Kad je Jahve završio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto. (Knjiga Postanka 18, 33)

 • Ona dva anðela stignu naveèer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i poðe im u susret. Nakloni se licem do zemlje, (Knjiga Postanka 19, 1)

 • Još ne bijahu legli na poèinak, kad graðani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg èovjeka, opkole kuæu. (Knjiga Postanka 19, 4)

 • Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori: "Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!" (Knjiga Postanka 19, 17)

 • One noæi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 33)

 • Opiju oca vinom i one noæi te mlaða ode i s njim legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 35)

 • Odande Abraham krene u krajeve Negeba i nastani se izmeðu Kadeša i Šura. Dok je boravio kao pridošlica u Geraru, (Knjiga Postanka 20, 1)

 • Što si, dakle na umu imao", upita dalje Abimelek, "kad si tako radio?" (Knjiga Postanka 20, 10)

 • A kad me Bog udaljio od doma oèeva, rekoh joj: Ovu mi uslugu uèini: kamo god doðemo, reci o meni da sam ti brat." (Knjiga Postanka 20, 13)

 • Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak. (Knjiga Postanka 21, 5)


“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina