Fundar 892 Resultados para: Ouc

  • kai ekalesen adam onomata pasin toiV kthnesin kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai pasi toiV qhrioiV tou agrou tw de adam ouc eureqh bohqoV omoioV autw (Gênesis 2, 20)

  • kai eipen autw kurioV o qeoV ouc outwV paV o apokteinaV kain epta ekdikoumena paralusei kai eqeto kurioV o qeoV shmeion tw kain tou mh anelein auton panta ton euriskonta auton (Gênesis 4, 15)

  • kai euhresthsen enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeoV (Gênesis 5, 24)

  • kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelqwn ouc upestreyen ewV tou xhranqhnai to udwr apo thV ghV (Gênesis 8, 7)

  • kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton (Gênesis 8, 9)

  • kai ezhsen ragau ekaton triakonta duo eth kai egennhsen ton serouc (Gênesis 11, 20)

  • kai ezhsen ragau meta to gennhsai auton ton serouc diakosia epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 21)

  • kai ezhsen serouc ekaton triakonta eth kai egennhsen ton nacwr (Gênesis 11, 22)

  • kai ezhsen serouc meta to gennhsai auton ton nacwr eth diakosia kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 23)

  • hrnhsato de sarra legousa ouk egelasa efobhqh gar kai eipen ouci alla egelasaV (Gênesis 18, 15)

  • kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen (Gênesis 19, 2)

  • abimelec de ouc hyato authV kai eipen kurie eqnoV agnooun kai dikaion apoleiV (Gênesis 20, 4)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina