Fundar 124 Resultados para: Pantokratwr

 • kai eporeueto dauid poreuomenoV kai megalunomenoV kai kurioV pantokratwr met' autou (II Samuel 5, 10)

 • kai nun tade ereiV tw doulw mou dauid tade legei kurioV pantokratwr elabon se ek thV mandraV twn probatwn tou einai se eiV hgoumenon epi ton laon mou epi ton israhl (II Samuel 7, 8)

 • kai nun kurie mou kurie to rhma o elalhsaV peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistwson ewV aiwnoV kurie pantokratwr qee tou israhl kai nun kaqwV elalhsaV (II Samuel 7, 25)

 • kurie pantokratwr qeoV israhl apekaluyaV to wtion tou doulou sou legwn oikon oikodomhsw soi dia touto euren o douloV sou thn kardian eautou tou proseuxasqai proV se thn proseuchn tauthn (II Samuel 7, 27)

 • kai eporeueto dauid poreuomenoV kai megalunomenoV kai kurioV pantokratwr met' autou (I Crônicas 11, 9)

 • kai nun outwV ereiV tw doulw mou dauid tade legei kurioV pantokratwr elabon se ek thV mandraV exopisqen twn poimniwn tou einai eiV hgoumenon epi ton laon mou israhl (I Crônicas 17, 7)

 • legontwn kurie kurie pantokratwr qeoV israhl kai o oikoV dauid paidoV sou anwrqwmenoV enantion sou (I Crônicas 17, 24)

 • para sou o ploutoV kai h doxa su pantwn arceiV kurie o arcwn pashV archV kai en ceiri sou iscuV kai dunasteia kai en ceiri sou pantokratwr megalunai kai katiscusai ta panta (I Crônicas 29, 12)

 • kurioV pantokratwr hqethsen autouV en ceiri qhleiaV (Judite 16, 5)

 • ouai eqnesin epanistanomenoiV tw genei mou kurioV pantokratwr ekdikhsei autouV en hmera krisewV dounai pur kai skwlhkaV eiV sarkaV autwn kai klausontai en aisqhsei ewV aiwnoV (Judite 16, 17)

 • h icnoV kuriou eurhseiV h eiV ta escata afikou a epoihsen o pantokratwr (Jó 11, 7)

 • oi legonteV kurioV ti poihsei hmin h ti epaxetai hmin o pantokratwr (Jó 22, 17)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina