Fundar 1603 Resultados para: Umwn

 • kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep' authV kai egkthsasqe en auth (Gênesis 34, 10)

 • eipen de sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen (Gênesis 34, 11)

 • en toutw omoiwqhsomeqa umin kai katoikhsomen en umin ean genhsqe wV hmeiV kai umeiV en tw peritmhqhnai umwn pan arsenikon (Gênesis 34, 15)

 • kai dwsomen taV qugateraV hmwn umin kai apo twn qugaterwn umwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai oikhsomen par' umin kai esomeqa wV genoV en (Gênesis 34, 16)

 • eipen de iakwb tw oikw autou kai pasin toiV met' autou arate touV qeouV touV allotriouV touV meq' umwn ek mesou umwn kai kaqarisasqe kai allaxate taV stolaV umwn (Gênesis 35, 2)

 • wmhn hmaV desmeuein dragmata en mesw tw pediw kai anesth to emon dragma kai wrqwqh peristrafenta de ta dragmata umwn prosekunhsan to emon dragma (Gênesis 37, 7)

 • kai hrwta touV eunoucouV faraw oi hsan met' autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron (Gênesis 40, 7)

 • en toutw faneisqe nh thn ugieian faraw ou mh exelqhte enteuqen ean mh o adelfoV umwn o newteroV elqh wde (Gênesis 42, 15)

 • aposteilate ex umwn ena kai labete ton adelfon umwn umeiV de apacqhte ewV tou fanera genesqai ta rhmata umwn ei alhqeuete h ou ei de mh nh thn ugieian faraw h mhn kataskopoi este (Gênesis 42, 16)

 • ei eirhnikoi este adelfoV umwn eiV katasceqhtw en th fulakh autoi de badisate kai apagagete ton agorasmon thV sitodosiaV umwn (Gênesis 42, 19)

 • kai ton adelfon umwn ton newteron agagete proV me kai pisteuqhsontai ta rhmata umwn ei de mh apoqaneisqe epoihsan de outwV (Gênesis 42, 20)

 • eipen de hmin o anqrwpoV o kurioV thV ghV en toutw gnwsomai oti eirhnikoi este adelfon ena afete wde met' emou ton de agorasmon thV sitodosiaV tou oikou umwn labonteV apelqate (Gênesis 42, 33)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina