Fundar 7530 Resultados para: thn

 • dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai authV qanatoV kai penqoV kai limoV kai en puri katakauqhsetai oti iscuroV kurioV o qeoV o krinwn authn (Apocalipse 18, 8)

 • kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basileiV thV ghV oi met authV porneusanteV kai strhniasanteV otan blepwsin ton kapnon thV purwsewV authV (Apocalipse 18, 9)

 • kai kinamwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yucaV anqrwpwn (Apocalipse 18, 13)

 • oti mia wra hrhmwqh o tosoutoV ploutoV kai paV kubernhthV kai paV epi twn ploiwn o omiloV kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan (Apocalipse 18, 17)

 • eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoV to krima umwn ex authV (Apocalipse 18, 20)

 • kai hren eiV aggeloV iscuroV liqon wV mulon megan kai ebalen eiV thn qalassan legwn outwV ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh poliV kai ou mh eureqh eti (Apocalipse 18, 21)

 • oti alhqinai kai dikaiai ai kriseiV autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htiV efqeiren thn ghn en th porneia authV kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek thV ceiroV authV (Apocalipse 19, 2)

 • cairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn doxan autw oti hlqen o gamoV tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn (Apocalipse 19, 7)

 • kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thV profhteiaV (Apocalipse 19, 10)

 • oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV (Apocalipse 19, 12)

 • kai ek tou stomatoV autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eqnh kai autoV poimanei autouV en rabdw sidhra kai autoV patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thV orghV tou qeou tou pantokratoroV (Apocalipse 19, 15)

 • kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw (Apocalipse 19, 20)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina