Fundar 7530 Resultados para: thn

 • kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn kleida thV abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou (Apocalipse 20, 1)

 • kai ebalen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon (Apocalipse 20, 3)

 • kai eidon qronouV kai ekaqisan ep autouV kai krima edoqh autoiV kai taV yucaV twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitineV ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon autwn kai epi thn ceira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta cristou ta cilia eth (Apocalipse 20, 4)

 • kai anebhsan epi to platoV thV ghV kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouV (Apocalipse 20, 9)

 • kai o diaboloV o planwn autouV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhthV kai basanisqhsontai hmeraV kai nuktoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 20, 10)

 • kai o qanatoV kai o adhV eblhqhsan eiV thn limnhn tou puroV outoV estin o deuteroV qanatoV (Apocalipse 20, 14)

 • kai ei tiV ouc eureqh en th biblw thV zwhV gegrammenoV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV (Apocalipse 20, 15)

 • kai egw iwannhV eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV (Apocalipse 21, 2)

 • kai hlqen proV me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV taV gemousaV twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika (Apocalipse 21, 9)

 • kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou (Apocalipse 21, 10)

 • ecousan thn doxan tou qeou kai o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti (Apocalipse 21, 11)

 • kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV authV (Apocalipse 21, 15)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina