1. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme,

2. Annás és Kaifás fõpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

3. S õ bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bûnbánat keresztségét a bûnök bocsánatára,

4. ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: "A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!

5. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá,

6. és minden test meglátja az Isten üdvösségét."

7. Ezért így beszélt a néphez, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen: "Viperák fajzata! Ki tanított arra titeket, hogy fussatok az eljövendõ harag elõl?

8. Teremjétek a bûnbánat méltó gyümölcsét! És ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! - Mert mondom nektek, van hatalma az Istennek, hogy ezekbõl a kövekbõl fiakat támasszon Ábrahámnak.

9. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tûzre vetnek."

10. Ekkor megkérdezte a tömeg: "Mit tegyünk hát?"

11. "Akinek két ruhája van - válaszolta -, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen".

12. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje õket,

13. s így szóltak hozzá: "Mester, mit tegyünk?" Ezt felelte nekik: "Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva."

14. Megkérdezték a katonák is: "Hát mi mit tegyünk?" Nekik így felelt: "Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal."

15. A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus.

16. Ezért János így szólt hozzájuk: "Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erõsebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Õ majd Szentlélekben és tûzben fog benneteket megkeresztelni.

17. Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérûjén, a búzát csûrébe gyûjtse, a pelyvát meg olthatatlan tûzzel elégesse."

18. És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt.

19. Heródes negyedes fejedelmet is megrótta testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettéért, amit Heródes elkövetett;

20. amiket az megtetézett még azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost.

21. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég,

22. és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égbõl: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem."

23. Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt,

24. ez Mattaté, ez Lévié, ez Melchié, ez Jannaié, ez Józsefé,

25. ez Mattatáé, ez Ámoszé, ez Náchumé, ez Heszlié, ez Naggájé,

26. ez Maaté, ez Hattatiáé, ez Szemeiné, ez Józsefé, ez Jodáé,

27. az Jochanané, ez Rezáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nerié,

28. ez Melkié, ez Addié, ez Kozámé, ez Elmadamé, ez Eré,

29. ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jorimé, ez Mattaté, ez Lévié,

30. ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jonámé, ez Eljakimé,

31. ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattatáé, ez Nátámé, ez Dávidé,

32. ez Izaié, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmozé, ez Nachsoné,

33. ez Aminadabé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Perecé, ez Júdáé,

34. ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náchoré,

35. ez Szeruché, ez Regué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selaké,

36. ez Kenáné, ez Arpachsádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeché,

37. ez Metuselaché, ez Hénoché, ez Járedé, ez Mahalalelé, ez Kenané,

38. ez Enosé, ez Szeté, ez Ádámé, ez az Istené.

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina