1. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV mwab kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn katekausan ta osta basilewV thV idoumaiaV eiV konian

2. kai exapostelw pur epi mwab kai katafagetai qemelia twn polewn authV kai apoqaneitai en adunamia mwab meta kraughV kai meta fwnhV salpiggoV

3. kai exoleqreusw krithn ex authV kai pantaV touV arcontaV authV apoktenw met' autou legei kurioV

4. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn iouda kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton eneka tou apwsasqai autouV ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanhsen autouV ta mataia autwn a epoihsan oiV exhkolouqhsan oi patereV autwn opisw autwn

5. kai exapostelw pur epi ioudan kai katafagetai qemelia ierousalhm

6. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV israhl kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn apedonto arguriou dikaion kai penhta eneken upodhmatwn

7. ta patounta epi ton coun thV ghV kai ekondulizon eiV kefalaV ptwcwn kai odon tapeinwn exeklinan kai uioV kai pathr autou eiseporeuonto proV thn authn paidiskhn opwV bebhlwswsin to onoma tou qeou autwn

8. kai ta imatia autwn desmeuonteV scoinioiV parapetasmata epoioun ecomena tou qusiasthriou kai oinon ek sukofantiwn epinon en tw oikw tou qeou autwn

9. egw de exhra ton amorraion ek proswpou autwn ou hn kaqwV uyoV kedrou to uyoV autou kai iscuroV hn wV druV kai exhra ton karpon autou epanwqen kai taV rizaV autou upokatwqen

10. kai egw anhgagon umaV ek ghV aiguptou kai perihgagon umaV en th erhmw tessarakonta eth tou kataklhronomhsai thn ghn twn amorraiwn

11. kai elabon ek twn uiwn umwn eiV profhtaV kai ek twn neaniskwn umwn eiV agiasmon mh ouk estin tauta uioi israhl legei kurioV

12. kai epotizete touV hgiasmenouV oinon kai toiV profhtaiV enetellesqe legonteV ou mh profhteushte

13. dia touto idou egw kuliw upokatw umwn on tropon kulietai h amaxa h gemousa kalamhV

14. kai apoleitai fugh ek dromewV kai o krataioV ou mh krathsh thV iscuoV autou kai o machthV ou mh swsh thn yuchn autou

15. kai o toxothV ou mh uposth kai o oxuV toiV posin autou ou mh diaswqh oude o ippeuV ou mh swsh thn yuchn autou

16. kai eurhsei thn kardian autou en dunasteiaiV o gumnoV diwxetai en ekeinh th hmera legei kurioV

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina