1. akousate ton logon touton damaleiV thV basanitidoV ai en tw orei thV samareiaV ai katadunasteuousai ptwcouV kai katapatousai penhtaV ai legousai toiV kurioiV autwn epidote hmin opwV piwmen

2. omnuei kurioV kata twn agiwn autou dioti idou hmerai ercontai ef' umaV kai lhmyontai umaV en oploiV kai touV meq' umwn eiV lebhtaV upokaiomenouV embalousin empuroi loimoi

3. kai exenecqhsesqe gumnai katenanti allhlwn kai aporrifhsesqe eiV to oroV to remman legei kurioV o qeoV

4. eishlqate eiV baiqhl kai hnomhsate kai eiV galgala eplhqunate tou asebhsai kai hnegkate eiV to prwi qusiaV umwn eiV thn trihmerian ta epidekata umwn

5. kai anegnwsan exw nomon kai epekalesanto omologiaV apaggeilate oti tauta hgaphsan oi uioi israhl legei kurioV o qeoV

6. kai egw dwsw umin gomfiasmon odontwn en pasaiV taiV polesin umwn kai endeian artwn en pasi toiV topoiV umwn kai ouk epestreyate proV me legei kurioV

7. kai egw anescon ex umwn ton ueton pro triwn mhnwn tou trughtou kai brexw epi polin mian epi de polin mian ou brexw meriV mia brachsetai kai meriV ef' hn ou brexw ep' authn xhranqhsetai

8. kai sunaqroisqhsontai duo kai treiV poleiV eiV polin mian tou piein udwr kai ou mh emplhsqwsin kai ouk epestreyate proV me legei kurioV

9. epataxa umaV en purwsei kai en ikterw eplhqunate khpouV umwn ampelwnaV umwn kai sukwnaV umwn kai elaiwnaV umwn katefagen h kamph kai oud' wV epestreyate proV me legei kurioV

10. exapesteila eiV umaV qanaton en odw aiguptou kai apekteina en romfaia touV neaniskouV umwn meta aicmalwsiaV ippwn sou kai anhgagon en puri taV parembolaV umwn en th orgh mou kai oud' wV epestreyate proV me legei kurioV

11. katestreya umaV kaqwV katestreyen o qeoV sodoma kai gomorra kai egenesqe wV daloV exespasmenoV ek puroV kai oud' wV epestreyate proV me legei kurioV

12. dia touto outwV poihsw soi israhl plhn oti outwV poihsw soi etoimazou tou epikaleisqai ton qeon sou israhl

13. dioti idou egw sterewn bronthn kai ktizwn pneuma kai apaggellwn eiV anqrwpouV ton criston autou poiwn orqron kai omiclhn kai epibainwn epi ta uyh thV ghV kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina