15. kai estwsan eiV fausin en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi thV ghV kai egeneto outwV

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina