1. ean taiV glwssaiV twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh ecw gegona calkoV hcwn h kumbalon alalazon

2. kai ean ecw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin kai ean ecw pasan thn pistin wste orh meqistanein agaphn de mh ecw ouqen eimi

3. kai ean ywmisw panta ta uparconta mou kai ean paradw to swma mou ina kauqhswmai agaphn de mh ecw ouden wfeloumai

4. h agaph makroqumei crhsteuetai h agaph ou zhloi h agaph ou perpereuetai ou fusioutai

5. ouk aschmonei ou zhtei ta eauthV ou paroxunetai ou logizetai to kakon

6. ou cairei epi th adikia sugcairei de th alhqeia

7. panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

8. h agaph oudepote ekpiptei eite de profhteiai katarghqhsontai eite glwssai pausontai eite gnwsiV katarghqhsetai

9. ek merouV gar ginwskomen kai ek merouV profhteuomen

10. otan de elqh to teleion tote to ek merouV katarghqhsetai

11. ote hmhn nhpioV wV nhpioV elaloun wV nhpioV efronoun wV nhpioV elogizomhn ote de gegona anhr kathrghka ta tou nhpiou

12. blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon proV proswpon arti ginwskw ek merouV tote de epignwsomai kaqwV kai epegnwsqhn

13. nuni de menei pistiV elpiV agaph ta tria tauta meizwn de toutwn h agaph

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina